MINDTECH Sweden

Establishing a network of laymen and professionals

21.08. 2009. MINDTECH seeks to establish a network of laymen. This group will be dealing with the social and ethical sides to research, development and the implementation of emerging technologies in our society.

Turning point
Through our work we have found what we believe to be the most important research area when it comes to brain technologies and surveillance systems. This will (hopefully) lead us to new and significant discoveries regarding how these technologies work and the implications it will have on our society.

The most interesting part are the Direct Human Brain – AI – Interface System technologies. MINDTECH will do extensive and thorough research into this totally new area, which at this point, is being investigated only by the few.

Project leader:
Magnus Olsson Telephone  +46  709 26 3o 04
STOCKHOLM  SWEDEN

E-Mail: [email protected]

About Magnus Contact:

Director for Mindtech Sweden
This entry was posted in About us and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to MINDTECH Sweden

  1. Mitt syfte är att initiera en diskussion om etik av att implantera datachips i hjärnan och att ta upp några grundläggande etiska och sociala frågor. Dataforskare förutspår att inom de närmaste tjugo åren skall det neurala gränssnittet utformas så att det inte bara kommer att öka det dynamiska omfånget av sinnena, men kommer också att förbättra minnet och möjliggöra ”cybertänkande” d v s att ha osynlig kommunikation med andra. Tekniken kommer att utvecklas och göra det lättare till att ständigt ha tillgång till information när och var den behövs. Den etiska utvärderingen i detta dokument fokuserar på frågor om ett säkert och informerat samtycke, frågor som oroar vad gäller tillverkning och vem som är vetenskapligt ansvarig, ökar oron över de psykologiska effekterna på människans natur, oro över möjlig användning på barn, och de mest oroväckande frågorna om integritet och självbestämmanderätt. Eftersom denna teknik radikalt kan förändra den mänskliga naturen och att den är fylld med farliga konsekvenser, om kränkningar av privatlivet och möjliggör en statlig kontroll av individer, bör en offentlig diskussion om dess fördelar och bördor inledas, och politiska beslut bör fattas om huruvida dess utveckling bör förbjudas eller regleras, snarare än att den lämnas åt tillfälliga experter och svängningarna i den kommersiella marknaden.