Mind Control World CACH

Published by MindTech (World CACH) Sweden

En ny forskarskandal med konsekvenser för hela samhället. 09 10 16

Vi måste tvinga fram FET och IKT forskningens möjligheter till distanskommunikation mellan datorer och människan.

Samma brain-machine-interface som forskas fram för att kunna styra t ex en protes eller en rullstol, bota sjukdomar som Parkinsons sjukdom och Alzimers sjukdom kan med en språkprogramvara i cloud/grid computing läras att läsa människans tankar.

Bifdogat är Twentieth World Congress of Philosophy, in Boston, Massachusetts from August 10-15, 1998 Bioetik och medicinsk etik http://www.bionicgate.com/bioetik-och-medicinsk-etik/

Professor Göran Hermeréns etiska aspekter av ICT implantat http://www.bionicgate.com/ethical-aspects-of-ict-implants-in-the-human-body/

Tankeläsning med brain-machine-interface inom nanoelektronik och ” Europas nya informationsteknik” ger forskningen möjlighet till långtidsavbildningar av hjärnan. En metod som ger högupplösta hjärnkopior av kognitiva beteenden och mänsklig perception.

Har affärsmodellen av morgondagens datorer med tillhörande höghastighetsnät utvecklats till ett avancerat datorspel med tankeläsning av levande människor på en global spelplan frågar vi oss.

Vad kan Vetenskapsrådet och dess Etikkommitté göra för att stoppa grov kriminell och organiserad IKT och FET forskning med dödlig utgång?

Posted 8 months ago at 11:55.

3 comments

MINDTECH Sweden

Establishing a network of laymen and professionals

21.08. 2009. MINDTECH seeks to establish a network of laymen. This group will be dealing with the social and ethical sides to research, development and the implementation of emerging technologies in our society.

Turning point
Through our work we have found what we believe to be the most important research area when it comes to brain technologies and surveillance systems. This will (hopefully) lead us to new and significant discoveries regarding how these technologies work and the implications it will have on our society.

The most interesting part are the Direct Human Brain – AI – Interface System technologies. MINDTECH will do extensive and thorough research into this totally new area, which at this point, is being investigated only by the few.

Project leader:
Magnus Olsson Telephone  +46  709 26 3o 04
Jungfrudansen 64, 2tr  171 51 Solna  SWEDEN

E-Mail: [email protected]

Posted 9 months ago at 13:32.

2 comments

Forskningsskandal – skriver kriminalhistoria

FÖR OMEDELBAR HANDLÄGGNING

 Stockholm 09 11 19

Vetenskapsrådet

Pär Omling                                                                                                                

Detta brev avser att informera Vetenskapsrådet om grov kriminell organiserad forskning som utförs på människor i Sverige, utan informerat samtycke. Med nanoelektronik i form av webbaserad hjärnimplantat/brain-machine-interface och med morgondagens programvaror och nätverksteknik skapas det nya lågenergi-språket mellan dator och hjärna.

 Teknologierna i detta brev är tillkännagivna av Vetenskapsrådet i ett nanoetikseminarium 2004. Forskning med dessa teknologier har i dagsläget pågått på människor, utan informerat samtycke, i mer än två år, dygnet runt. Konsekvenserna för försökspersonerna, av forskningens framfart gör att det inte råder någon tvekan om att forskningen avser dödlig utgång. Forskningens lemlästning av ett antal familjer gör att Vetenskapsrådet inte längre kan hänvisa till ”försiktighetsprincipen” avseende forskning inom nanoteknologin.

Läs hela brevet här!

Posted 9 months ago at 13:04.

Add a comment

RESEARCH TO PLUG MICROCHIPS DIRECTLY INTO THE BRAIN OCTOBER 18, 2004

  

Theodore Berger , a biomedical engineer at the University of Southern California (Los Angeles), wants to understand nerve cells’ language to build a computer chip that might one day bolster the brain’s memory banks.

This brain prosthesis is a kind of implantable hippocampus (the hippocampus is a part of the brain involved in the formation of long-term memory.) The most immediate beneficiaries would be victims of stroke, Alzheimer’s and other ailments. Others might one day use such a chip to bone up on French, quantum mechanics or an F-16 flight maneuver.

Read the article here.

Posted 9 months ago at 22:54.

Add a comment

The Plug to the Brain

Thoughts out of the Computer

prof Gerald Q. Maguire Jr., Ph.D.

KTH / Institutionen för mikroelektronik och informationsteknik

http://www.it.kth.se/~maguire

Homo ex machina? Visions of an Optimised Mankind

Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen, Deutschland

2001.12.12 — All rights reserved

© 2001 Maguire

“Someone will design improved humans
somewhere. I’m just saying its is likely to
happen in the next million years, whether
we like it or not.”
– Stephen Hawking, at a public lecture
“Science in the Future”, Bombay, India,
CACM V. 44, N. 5, March 2001, pg. 9
“Someone will design improved humans
somewhere. I’m just saying its is likely to
happen in the next coming years, whether
we like it or not.”
– Stephen Hawking, at a public lecture
“Science in the Future”, Bombay, India,
CACM V. 44, N. 5, March 2001, pg. 9

Read the article. Click here

Posted 9 months, 1 week ago at 11:39.

Add a comment

Staten, kapitalet…och forskningen

Av Magnus Olsson ([email protected])

De ämne vi här kommer att belysa är högaktuellt och pågår i Sverige nu.

Forskningen på KI, KTH, Lunds universitet  m.fl. finansieras med  statliga medel samt privata donationer.

Forskarna blir egna näringsidkare och får ta del av dessa medel  och att i egen sak utveckla  samt använda befintliga resultat till kommersiella tillämpningar exempelvis att skapa artificiell inteligens mm.Vad detta betyder är att statliga medel finansierar privata intressen.

Läs hela artikeln här!

Posted 10 months ago at 13:12.

Add a comment

Bioetik och medicinsk etik – NANO implantat

Bioetik och medicinsk etik

Etisk utvärdering av implanterbara Brain Chips

Ellen M. McGee och GQ Maguire Jr

 

Sammanfattning: Mitt syfte är att initiera en diskussion om etik av att implantera datachips i hjärnan och att ta upp några grundläggande etiska och sociala frågor. Dataforskare förutspår att inom de närmaste tjugo åren skall det neurala gränssnittet utformas så att det inte bara kommer att öka det dynamiska omfånget av sinnena, men kommer också att förbättra minnet och möjliggöra ”cybertänkande” d v s att ha osynlig kommunikation med andra. Tekniken kommer att utvecklas och göra det lättare till att ständigt ha tillgång till information när och var den behövs. Den etiska utvärderingen i detta dokument fokuserar på frågor om ett säkert och informerat samtycke, frågor som oroar vad gäller tillverkning och vem som är vetenskapligt ansvarig, ökar oron över de psykologiska effekterna på människans natur, oro över möjlig användning på barn, och de mest oroväckande frågorna om integritet och självbestämmanderätt. Eftersom denna teknik radikalt kan förändra den mänskliga naturen och att den är fylld med farliga konsekvenser, om kränkningar av privatlivet och möjliggör en statlig kontroll av individer, bör en offentlig diskussion om dess fördelar och bördor inledas, och politiska beslut bör fattas om huruvida dess utveckling bör förbjudas eller regleras, snarare än att den lämnas åt tillfälliga experter och svängningarna i den kommersiella marknaden. Läs hela artikeln. Klicka här.

Posted 10 months ago at 09:41.

4 comments

Johan Engvall kyrkoherde i SOLNA om mindcontrol

 

Teknik till välsignelse eller förbannelse

 

Till den som det berör

 

Under det senaste året har jag som kyrkoherde i Solna församling regelbundet samtalat med Magnus Olsson. Hans uppgifter var häpnadsväckande och skrämmande och inte helt lätta att ta till sig för mig som inte är naturvetenskapligt skolad, eller särskilt tekniskt intresserad.

Hans uppgifter handlar om ICT-implantat för övervakning av otillgängliga delar i kroppen.

Här finns fantastiska möjligheter, men också stora faror.

Många etiska aspekter har diskuterats för flera år sedan på EU-nivå av The European group on Ethics in Science and New Technologies under ledning av Professor Göran Hermerén.

Gruppens önskan var att dessa faror skulle diskuteras i EU:s länder.

Så har i alla fall inte skett i vårt land Sverige.

Här följer exempel på områden som uppmärksammades av gruppen:

  • ICT-inplantat kan inte avlägsnas lätt
  • ICT-inplantat kan influera, utvärdera och förändra psykiska funktioner
  • ICT-inplantat kan genom ett nätverks kapacitet missbrukas på flera sätt för alla sorter av övervakning och manipulation, t ex för barn och handikappade personer.
  • ICT-inplantat kan påverka nervsystemet och i synnerhet hjärnan och därmed i fel händer varar ett hot mot individens autonomi och värdighet och självbestämmande.

Sverige är världsledande på detta område och saknar lagstiftning kring hur tekniken ska hanteras och forskningen bedrivas. Detta är i sig allvarligt och ett hot inte bara mot enskilda människor utan kan också vara ett hot mot vår demokrati.

Magnus, menar sig ha blivit utsatt för ett inplantat mot sin vilja och att tekniken under flera år har testats och att detta har påverkat hans hälsa och liv.

Han har hittat flera personer med liknande upplevelser. Då jag bedömer Magnus som en trovärdig person och har förstått att det tekniskt är fullt möjligt att genomföra test så vill jag

På detta sätt försöka få i gång ett offentligt samtal kring tekniken och etiken.

Min förhoppning är i första hand att Magnus ska bli lyssnad på och hjälpt, i andra hand att

Debatten kommer i gång och att vi får en lagstiftning och reglering kring både forskningen och användningen av ICT-inplantat i vårt land och i Europa.

Mvh

Johan Engvall, kyrkoherde i Solna

Posted 10 months, 1 week ago at 18:11.

6 comments

Welcome to the Future

Ethical Assessment of Implantable Brain Chips

Source: Article published at Boston University

bluered.gif (1041 bytes)

ABSTRACT: Ellen M. McGee and G. Q. Maguire, Jr.  My purpose is to initiate a discussion of the ethics of implanting computer chips in the brain and to raise some initial ethical and social questions. Computer scientists predict that within the next twenty years neural interfaces will be designed that will not only increase the dynamic range of senses, but will also enhance memory and enable “cyberthink” — invisible communication with others. This technology will facilitate consistent and constant access to information when and where it is needed. The ethical evaluation in this paper focuses on issues of safely and informed consent, issues of manufacturing and scientific responsibility, anxieties about the psychological impacts of enhancing human nature, worries about possible usage in children, and most troubling, issues of privacy and autonomy. Inasmuch as this technology is fraught with perilous implications for radically changing human nature, for invasions of privacy and for governmental control of individuals, public discussion of its benefits and burdens should be initiated, and policy decisions should be made as to whether its development should be proscribed or regulated, rather than left to happenstance, experts and the vagaries of the commercial market.

Read the entire article here. Click here

 

bluered.gif (1041 bytes)

Posted 10 months, 1 week ago at 11:57.

3 comments

Welcome

This website is under construction. New material will appear shortly.

Posted 10 months, 1 week ago at 11:26.

Add a comment