Johan Engvall “Technology a blessing or a curse” Johan Engvall kyrkoherde i SOLNA om mindcontrol

 

(på Svenska under)

Cross mind

Technology a blessing or a curse

 

To those it may concern

 

During the past year I have the Vicar of Solna parish regularly talked with Magnus Olsson. His information was amazing and scary and not entirely easy to relate to for me that is not scientifically trained, and technically adept.

His information about ICT implants for monitoring of inaccessible parts of the body.

There are great opportunities but also great dangers.

Many ethical issues have been discussed several years ago at the EU level by The European Group on Ethics in Science and New Technologies under the direction of Professor George Hermerén.

The group’s hope was that these dangers would be discussed in the EU countries.

So, in all cases not in our country, Sweden.

Here are some of the areas highlighted by the group:

  • ICT implants can not be removed easily
  • ICT implants may influence, evaluate and modify mental function
  • ICT implants may be through a network’s capacity is being abused in various ways for all kinds of surveillance and manipulation, such as for children and handicapped persons.
  • ICT implants may affect the nervous system and in particular the brain and in the wrong hands lasts a threat to individual autonomy and dignity and autonomy.

Sweden is a world leader in this field and has no laws regarding how technology should be managed and conducted research. This in itself is serious and a threat not only to individuals but can also be a threat to our democracy.

Magnus, the victim of an implant against his will and that the technology for several years has been tested and that this has affected his health and life.

He has found several people with similar experiences. Then I judge Magnus as a credible person and understand that it is technically quite feasible to test so I would

In this way, try to relaunch a public conversation about technology and ethics.

My hope is in the first place that Magnus will be heard and helped, in the alternative that

The debate comes in again and that we have the legislation and regulation on both research and the use of ICT implants in our country and in Europe.

Sincerely

Johan Engvall, vicar of Solna

Religon tech 101

Teknik till välsignelse eller förbannelse

 

Till den som det berör

 

Under det senaste året har jag som kyrkoherde i Solna församling regelbundet samtalat med Magnus Olsson. Hans uppgifter var häpnadsväckande och skrämmande och inte helt lätta att ta till sig för mig som inte är naturvetenskapligt skolad, eller särskilt tekniskt intresserad.

Hans uppgifter handlar om ICT-implantat för övervakning av otillgängliga delar i kroppen.

Här finns fantastiska möjligheter, men också stora faror.

Många etiska aspekter har diskuterats för flera år sedan på EU-nivå av The European group on Ethics in Science and New Technologies under ledning av Professor Göran Hermerén.

Gruppens önskan var att dessa faror skulle diskuteras i EU:s länder.

Så har i alla fall inte skett i vårt land Sverige.

Här följer exempel på områden som uppmärksammades av gruppen:

  • ICT-inplantat kan inte avlägsnas lätt
  • ICT-inplantat kan influera, utvärdera och förändra psykiska funktioner
  • ICT-inplantat kan genom ett nätverks kapacitet missbrukas på flera sätt för alla sorter av övervakning och manipulation, t ex för barn och handikappade personer.
  • ICT-inplantat kan påverka nervsystemet och i synnerhet hjärnan och därmed i fel händer varar ett hot mot individens autonomi och värdighet och självbestämmande.

Sverige är världsledande på detta område och saknar lagstiftning kring hur tekniken ska hanteras och forskningen bedrivas. Detta är i sig allvarligt och ett hot inte bara mot enskilda människor utan kan också vara ett hot mot vår demokrati.

Magnus, har blivit utsatt för ett inplantat mot sin vilja och att tekniken under flera år har testats och att detta har påverkat hans hälsa och liv.

Han har hittat flera personer med liknande upplevelser. Då jag bedömer Magnus som en trovärdig person och har förstått att det tekniskt är fullt möjligt att genomföra test så vill jag

På detta sätt försöka få i gång ett offentligt samtal kring tekniken och etiken.

Min förhoppning är i första hand att Magnus ska bli lyssnad på och hjälpt, i andra hand att

Debatten kommer i gång och att vi får en lagstiftning och reglering kring både forskningen och användningen av ICT-inplantat i vårt land och i Europa.

Mvh

Johan Engvall, kyrkoherde i Solna

About Magnus Contact:

Director for Mindtech Sweden
This entry was posted in Church & Technology and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.