Karolinska Institutets Dolda Verksamheter som är Kriminella !!!

Karolinska Institutets Dolda Verksamheter som är Kriminella !

SAMMANFATTNING

År 1995 bildades Genom Regeringsbeslut och Tilldelning av skattemedel Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB). Detta kan sagas ha Varit startpunkten för en kommersialiseringsvåg av osedvanlig omfattning, med Båtar Nationella och internationella matt matt. Under åren därefter har KIHAB bildat Ett Flertal Dotterbolag som engagerat sig i en stor variation av affärsmässiga aktiviteter inkluderande Sådant som: (1) patentering och licensiering av KI forskningsresultat från, (2) bildning av nya företag utgående från forskning vid KI, (3) Finansiering av nystartade företag Både från KI och utifrån, (4) Uthyrning av lokaler och tung apparatur Inom KI till företag grundade av KI-professorer, (5) byggande av forskningsparker Där företag kan Etablera sig i direkt Anslutning till KI, (6) Försäljning av forskningstjänster och resurser av Olika slag, (7) utbjudande av kompetensutvecklingskurser Inom medicinska områden till företag och organisationer; (8) fördelning av medel från bioteknik-och läkemedelsbolag till forskningsprojekt som förväntas Bidra till bolagens produktutveckling. Därtill kommer Sådant som Att KI låtit Stora läkemedelsbolag Etablera egna KI Forskningsgrupper Inom (Fallet Sven Ove Ögren och Astra) Samt att KI i samarbete med Sådana företag bildat hela KI-institutioner som företaget Enligt Avtal haft kontroll över (Fallet CGB och Pharmacia). Inte Minst iögonenfallande är Också Att KI självt och med hjälp av externa källor satsat mångmiljonbelopp på KI-professorer Vilka grundat bolag som KI på Olika Sätt har ägarintressen i. I extrema fall kan det även våra Så Att Forskaren själv eller medarbetare till den här Inte bara Arbetar heltid på KI utan även har funktioner som VD, vetenskaplig Liknande Kock eller i bolaget. Lika anmärkningsvärt är Att Dessa intressekonflikter Ofta Int rapporteras Enligt Gällande regler vare sig till KI Eller till tidskrifter publiceras Där forskningsresultat. Det är Knappast Någon överdrift Att pasta Att jävskulturen satts i system Både på individ-och institutionsnivå. De Högsta företrädarna för KI har suttit och sitter i Ledningen för KIHAB och Flera av dess dotterbolag och är sålunda väl informerade om de kommersiella aktiviteter pågår och som de finns bindningar som. Man ser docka Mellan fingrarna med Detta och agerar Inte ens mot uppseendeväckande underlåtelser Att Rapportera och intressekonflikter bisysslor. Än mindre gör man något för Att eliminera Dessa.

Även om de förändringar som beskrivits Har inte skett Plötsligt utan över en Tidsperiod om Flera år Representerar de en betydande omvälvning. Tyvärr Måste Också konstateras Att Detta Fått fortgå utan Mycket till offentlig debatt. Ett fåtal personer med KI: s förre den rektor och tillika tidigare Socialdemokratiska regeringens vetenskaplige rådgivare, Hans Wigzell, har gått i täten för utvecklingen. Det satt på Vilket Detta gjorts är anmärkningsvärt. Wigzell Har inte bara arbetat på regeringens uppdrag (som rådgivare universitetsrektor och) utan Samtidigt Också Varit anlitad av stora läkemedelsbolag som KI gjort affärer med samt investeringsbolag jag Dessa pengar som satsat. Han har även själv Varit med och bildat bolag som han På samma gång Varit med Att Investera i, Till exempel som Styrelseordförande i KIHAB eller som rådgivare åt HealthCap (bolag som till stor del Arbetar med skattemedel). Från politikernas sida, och Då kan Till exempel Utbildnings den tidigare-och näringslivsministern Thomas Östros nämnas, tycks tanken ha Varit Att upptäckterna från våra universitet i Ökande grad Behöver kommersialiseras för Att skapa arbetstillfällen och Trygga Framtida vårt välstånd. Om och i så fall av Vilka skal han OCH ANDRA anser Att Detta requires Att universiteten i sig kommersialiseras är oklart. Att Östros den 11 december 2001 var den som invigde den byggnad som uppförts för den Pharmacia-kontrollerade KI-institutionen CGB Tillsammans med Hans Wigzell från KI, Göran Ando från Pharmacia och Lennart Karlsson från Akademiska Hus (KI-bladet nr 12/2001) säger kanske en del. Tyvärr är det ändå så Att de satsningar som gjorts med skattemedel och särskilt med tillgångarna i våra pensionsfonder (AP-fonderna) för Att kommersialisera forskningsresultat efter Mer än tio är inte Gett Någon utdelning. Miljarder har plöjts ner i nystartade företag i bioteknik-och läkemedelsbranshen (Inte bara här hemma utan även i utlandet, hur Detta Nu har tänkts Samuelsson sysselsättning och trygghet i Sverige). Det stora flertalet av Dessa Visar docka stora underskott år efter år. Eftersom För because därför Måste hela tiden nya pengar skjutas till. Alternativt Säljs Företagen med förlust, läggs går i konkurs eller helt enkelt bara ner. Om skattebetalarna någonsin får tillbaks de pengar de Varit med Att SATSA är Mer än osäkert.

Det är anmärkningsvärt Att notera Hur mycket mer uppmärksamhet och debatt som har riktats mot Dessa för universiteten så AVGÖRANDE frågor I ett USA som land. Inte Minst beaktansvärt är de insatser som gjorts Både från politiskt håll och från universiteten Själva för Att ta itu med de avarter som förekommit och Inrätta som nya regelverk förhoppningsvis ska Leda Till ett ur etisk synpunkt Bättre uppförande i framtiden Båtar från Enskilda forskare och från universiteten som institutioner. Liksom jag Många Andra Sammanhang Är det kanske så Att Sverige OCH ANDRA EUROPEISKA delstaterna även jag Dessa frågor befinner sig Flera år efter USA. Låt oss därför because därför because därför hoppas Att det nu Blivit dags Också för oss Att på allvar ta itu med problemen. Om vi vill Att den hämsko och de Risker som den Nuvarande kommersiella inriktningen inneburit ska avhjälpas och Att universiteten ska återfå sin regel som fria institutioner VARS forskning i första hand styrs av nyfikenhet och vilja Att utöka Kunskapen i stort så är det Ännu inte för skickats. Detta Kräver docka kraftfulla Åtgärder på Flera plan. Det mest Grundläggande är Att universitetens företrädare Tillsammans med politiker och näringsliv kommer till insikt om Att kommersialiseringsförsöken Int fallit väl ut resulterat och dessutom i en Mängd etiska riskerar problem som Att Skada Allmänhetens förtroende för lärosätena och Deras forskare. Mycket pekar på Att det skett en överetablering av företag bland annat Inom branscher som bioteknik och biomedicin. DET ÄR because därför grund because därför Viktigt att en mer realistisk hållning anläggs jag Dessa ärenden.

Bland de insatser som föreslås för Att Komma till Rätta med de Svårigheter som diskuterats kan nämnas följande: (1) Förbättra efterlevnaden av de regler som Redan Finns för Rapportering av och intressekonflikter bisysslor, (2) gör resoluta ingripanden för Att Begränsa eller förhindra engagemang vid sidan av tjänsten som är förtroendeskadliga, (3) Visa större Öppenhet Beträffande anmälda bisysslor, Till exempel Genom Offentliggörande på universitetens hemsidor (Man ska inte behöva uppsöka Ett Registratorskontor för Att se Dessa uppgifter), (4) inför reella rutiner för redovisning och kontroll av Institutionella intressekonflikter, (5) skilj Så långt som möjligt handläggningen av kommersialiseringsärenden från universitetsanställda forskare och Andra Tjänstemän och Skapa istället Ett fristående organ som far Ansvaret för Dessa åtaganden. Det Övergripande målet med Dessa OCH ANDRA Liknande ingrepp är Att Bryta trenden som den inneburit Att universiteten i Ökande utsträckning bundits upp till näringslivsintressen och privata vinstintressen. Återge dem istället Karaktären av obundna kunskapscentra engagerade i forskning och utbildning av betydelse för samhället i stort

Boken Forskning till Salu kan beställas via internet på adressen www.gml.se (Gå in under GML Bokhandeln). ISBN nr är 978-91-86215-24-8 och Artikelnr 9789186215248

Priset är 215 kr (inkl moms)

Johan Thyberg är professor I cell-och molekylärbiologi vid Institutionen för cell-och molekylärbiologi
Copyright © 2001-2010 Tomas Alsbro, Info. Alla rättigheter reserverade.

One Response to Karolinska Institutets Dolda Verksamheter som är Kriminella !!!

  1. Garter says:

    Do you think that humans could advance robot technology so that one day, they could think for themselves without our control, reproduce without human assistance, and get energy from the environment and food sources rather than relying on purely electrical human-produced power?

    I have a cousin studying robotics at the South China Institute of Technology and he says robots could be considered “living” so it got me thinking.1967100
    Garter