Mind Control World CACH

Published by MindTech (World CACH) Sweden

Superdatorsystem – En ny forskarskandal med konsekvenser för befolkningen.


 

FOI:s superdatorsystem– den tar 60-90 minuter att läsa.

 

 

  Av Robert Naeslund 


När  Ny Teknik i november 2007 informerade att FOI gått upp på 5:e plats ifråga om världens snabbaste superdator fanns det inte många, ens av dem själva, som kunde förstå verkligheten om vad det innebar.  Docent Sverker Holmgren vid Uppsala universitet sa att Det här är väldigt bra för Sverige,” men vi måste inse att vad som är bra för Sverige och den svenska staten inte alls behöver vara bra för det svenska folket. FOI:s superdatorer används för projekt som har de sämsta följder för demokrati, mänskliga rättigheter och självklar mänsklig frihet. Orsaken till de okända användningsområdena beror på tystnaden som förutsättning att kunna genomföra projektet.  Det  tillhör den mest avgörande sekretess man måste hålla bortom befolkningens kännedom. Vid en jämförelse är frågan mångdubbelt värre än FRA-lagen. FOI förklarar sin mission om kontroll av våra hjärnor och styrning av de kognitiva funktionerna (tanke, förstånd). Att modifiera våra uppfattningar och personlighet.

Hjärnexperiment, statlig beteendeteknologi och inplanterade chips i hjärnan har inte många hört talas om. Det beror inte på att de inte existerar utan för att projektet är livsviktigt att hålla undan insyn. Elektroder började inplanteras i ovetande patienter på sjukhus i slutet av 1940-talet. Tekniken kallas biotelemetri och står för biologisk fjärrmätning. Hjärntekniken utvecklas inom FOI (försvarsforskningen). Redan 1965 skrev en av deras forskare, P.M. Persson, att inopererade transmitters hade utvecklats långt inom den medicinska forskningen. Han förklarade om telemetrisystem för hjärnkontroll och att de första radiosystemen hade upprättats i USA ca 1950. Professor Norbert Wiener, som vi kan kalla för grundaren av vår nuvarande teknologiska civilisation, med internet och superdatorsystem gav den 6 maj 1950 ett tal på Massachusetts Institute of Technology. Där varnade han för superdatorernas makt. Han menade att ifall de skulle utnyttjas som maktens redskap över våra hjärnor kunde det bara leda till fördärv. ”Det här är i stort vad Platon sa, för det betyder att mänskligheten som en helhet kan styras av några få män som intar den…Det måste skapas ett ändamål vi kan se som rättfärdigt vilket övergår alla småaktiga privata ambitioner.” Senare upphörde han med sin forskning för att istället resa runt i världen och varna för missbruket av den teknologi han varit delaktig i att skapa. 

DE TVÅ INFORMATIONSSAMHÄLLENA

Ifall superdatorerna utnyttjades för befolkningens välfärd skulle vi, som professor Yoneji Masuda förklarade i boken The Information Society (1980), kunna skapa vår egen hälsa, befria oss från sjukdomar och leva friska, fria och kreativa upp till ett genomsnitt av 90 eller mer. I en av de första böckerna om den här tekniken av Edward Hunter 1951, skrev han att vad Einstein behövt en vecka på sig att komma fram till kunde nu superdatorerna räkna ut på några få minuter.  Det fantastiska med dom, de mest avancerade teknologiska konstruktioner människan skapat, har inte tagits upp av massmedia. Tillämp-ningarna är helt okända för  i stort sett alla. I själva verket finns det två alternativa informationssamhällen att ta ställning till. Men debatten har uteblivit beroende på okunskapen om superdatorerna. Dessa två helt olika samhällsbildningar är sina motpoler och handlar ytterst om vilka superdatorerna skall tjäna. Befolkningen eller staten. Professor Göran Hermerén och EU-kommissionens etikråd skrev i en deklaration  att: The European Group of Ethics gör  den allmänna slutsatsen att icke-medicinska tillämpningar av inplantat är ett potentiellt hot  emot mänsklig värdighet och det demokratiska samhället…Det nuvarande samhället konfronteras med förändringar som har att göra med det antropologiska väsen människans innersta natur utgör…Hjärna-datorinteraktion eller direkt hjärnkontroll utförs med kommunikations-teknologi vilken hämtar information från hjärnan och utvärderar den…Användandet av fjärrkontroll för att ta kontroll av människors vilja måste bli absolut förbjudet.” (Egen översättning av den engelska texten. I sin fullständiga version är den 30 sidor och överlämnades till EU-kommissionen den 16 mars 2005). Citaten  ger en idé om vad FOI:s projekt handlar om.

  FOI leder hjärnprogrammet sedan inledningen för 60 år sedan. De är dessutom kunskaps-bank, skapar värderingarna och utnyttjar resurserna för en social nyordning där hjärnkontroll och beteendeteknologi är centrala delar. I sin presentation av projektet 2009 skrev FOI om människan, som inlemmad i superdatorsystem under hela livstiden: ”Maximalt användningsvärde i system under hela livscykeln…FOI:s institution för Människa-System-Interaktion  bedriver forskning och metodutveckling för värdering och utveckling av förhållandet mellan människa, maskin och system. Målet är att systemen utformas så att människans kognitiva potential, det vill säga förmåga att uppfatta, förstå och sortera information, kan utnyttjas för maximal systemeffekt.” Beskrivningen står inte för Orwells  hot emot samhället, som han framförde i 1984. Den verkligheten var passerad för 40 år sedan när New York Times skrev sin ledare Brainwave (19.9.1970). De jämförde den gamla hotbilden med hjärnkontroll under utveckling. För att finna en av de mest framsynta, beträffande dagens samhällsutveckling kan man gå tillbaka till den skotske filosofen Adam Smith. Han förklarade 1763: ”Slaveriet har varit universiellt i samhällets begynnelse, och kärleken till äganderätt och makt över andra kommer antagligen att göra det evigt.” Det är den frågan måste vi svara på. Besanna eller börja  avskaffa.

Helt bortom den offentliga politiken har ledande företrädare för samhället deltagit i att utveckla en helt ny form av tvång. En inriktning där allt mellan mänskliga rättigheter och traditionella maktpositioner gått under. Alva Myrdal behandlade det i SOU 1972:59. Den statliga utredningen hade undertiteln Att välja framtid och förklarade att medborgarna skulle få svårt att undvika övervakning av sina hjärnor med manipulation av sina beteenden.  Radiosystem med fjärrkontroll av vilja, förstånd, tanke, fysik och psyke är utvecklade. Hjärnkopplet har upprättats genom övergrepp på sjukhus, mentala kliniker, nedsövningar på häkten, genom sjukhusinjektioner och nanoteknologins uppblandning i medicinpreparat.  

Det kan vara svårt att ta till sig nyheter, i synnerhet när de handlar om något okänt med en mer revolutionerande betydelse för människans liv än några andra kända faktorer. Den här artikeln är bara en liten del av ett omfattande informationsmaterial, som framställts under de senaste åren. Det finns sammanlagt tolv rapporter där sju är på svenska och fem på engelska. Bland de engelska finns New York Times källmaterial, som är utdrag från de 150 bästa artiklar de publicerat om hjärnkontroll under åren 1948 till 2000. Där finns också de tre politiska ledare de haft som alla framför att det måste uppstå en debatt om den här utvecklingen. The Brain Wall är en motsvarande  sammanställning av extrakt från 30 av de bästa böcker som publicerats om hjärnkontrollteknikens hot och även möjliga fördelar för människan och samhället. Frankenstein är baserad på koncentrat från vetenskapliga och medicinska forskningsrapporter, Documents utgör utdrag från statliga rapporter,  offentliga dokument, rättsinlagor från fångar, lagförslag etc (svenska, amerikanska, ryska översatta till engelska). Bland de svenska finns boken Datorhjärnor, som skall publiceras när hjärnämnet kommer upp till debatt 2011-2012. Den ger en omfattande kunskap av utvecklingen, övergreppen på sjukhus, häkten, experimenten, den politiska planeringen och  hur man lyckats hålla projektet bortom allmänhetens kännedom. Den ger också en god bild av alternativen med superdatortekniken – för eller emot människan. Dessutom finns källmaterialet Hjärntexter, en faktadokumentation av utdrag från artiklar, dokument, statliga texter, forskningsrapporter osv. Cybernetics är den mest  lättlästa för att få en grundläggande kunskap av vad det handlar om och är 40 sidor med en hel del förtydligande bilder. De flesta  rapporterna är ca 200 sidor men det finns också kortare artiklar både på svenska och engelska. I den här saken är kunskap makt till en högre grad än i andra mer öppna ämnen och informationsmaterialet är till för alla – för att öppna upp en debatt att en förändring kan ske.

BAKOM TYSTNADEN

Hjärnkontroll med superdatorer har funnits med som ett reellt hot för mänskligheten sedan mitten av 1940-talet. Planeringen från början var att utveckla projektet i det dolda emot befolkningen. Debatten, protesterna och professorerna fanns med mycket  mer under de första årtiondena. Från 1948 till 1978 publicerade t ex New York Times återupprepande varningar och anklagade CIA för de omfattande hjärnexperimenten. Science hade redan 1956 två ledande professorer som behandlade  framtidsvisionen om  att inlemma varje enskild individ i hjärnsystem. I avslutet av den artikeln sa professor Carl Rogers: Det är min önskan att vi har hjälpt till att klargöra omfattningen av den valsituation vilken ligger framför oss och våra barn i anslutning till beteendevetenskapen. Vi kan välja att använda vår ökande kunskap till att förslava människor på sätt vi aldrig tidigare kunnat drömma om, avpersonifiera och kontrollera dem på sätt så speciella att de sannolikt aldrig kommer att bli medvetna om sin förlust av personligheten.” Det är vid den korsvägen vi befinner oss. Frågan är om det trots FOI:s ingrepp i människors  hjärnor med  maximal systemeffekt, skall kunna vara möjligt att få upp ämnet till debatt och därmed ändra utvecklingen. Under 1950-talet fanns det professorer, t ex dr Joost Meerloo i USA , som förklarade att allmänheten skulle bli offer för säkerhetstjänsternas hemliga vapen med hjärnkontroll ifall inte någon debatt uppstod. Han skrev också boken The Rape of the Mind (se utdrag i The Brain Wall). Professor Carl Sagan förklarade i Lustgårdens drakar (1977) att den befolkning som inte protesterar emot elektroder i hjärnan, har förlorat slaget om friheten. Svenska statliga rapporter, som SOU 1972:47, skrev att en omänsklig polisstat kan uppstå från den här utvecklingen och redan 1948 hade Sveriges mest kända barnläkare, dr Ingvar Alm, chef för Sachsska barnsjukhuset under 26 år, börjat utnyttja nyfödda barns hjärnor i experiment med elektroder. (Se den korta rapporten Dr Frankenstein på Sachsska barnsjukhuset, 12 sidor.) Våld, övergrepp, militär kontroll  och sinnessjukförklaringar är orsaker till varför inget kommit ut om det mest inhumana och avgörande sociala projekt som någonsin förekommit i Sverige och internationellt.

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN

Det forskningsprogram som började på 1940-talet  med elektroder i ovetande människors hjärnor har ständigt utvecklats till alltmer avancerade tillämpningar. Forskningen med elektroder hade tagit sina första steg redan 1934 när de amerikanska forskarna  Chaffee och Light publicerade sin rapport  A Method for the Remote Control and Electrical Stimulation of the Nervous System i Yale Journal of Biology and Medicine. Det framgick att elektroderna i hjärnan aktiverades med radiokontroll och kunde styra både celler och muskler (se utdrag av rapporten i Frankenstein). När Karolinska sjukhuset 1946 inledde över-greppen på nedsövda patienter under operationer  gjorde man en öppning på skallbasen, tryckte ner elektroder och  sammankopplade dessa till en platta. Den inplacerades ovanpå hjärnan innan man satte tillbaka skallbenet. Plattan utgjorde mottagare för radiokommunikationen och verkar ha varit vanlig bland de första utvecklingarna. I mitten av 1950-talet hade man konstruerat hårstråtunna elektroder. De kunde införas genom hud och ben. En amerikansk läkare, dr Robert Heath var en av pionjärerna och utnyttjade intagna mentalpatienter vid Tulane University. Han blev omtalad i forskningsrapporter bl a därför att flera patienter avled under inledningsskedet när de fick hjärninfektioner av hudpartiklar som följde med. Det var i alla fall början till att på ett enkelt snabbt sätt få in elektroderna i hjärnan. Professor John C. Lilly förklarade i sina memoarer (The Scientist, 1978) att en fransk läkare , dr Antoine Remond, arbetade för CIA i Paris 1953 med att osynligt och omärkligt, utan att det kunde synas, som han förklarade det, inplacera  elektroder i sina patienters hjärnor.  En New York Times-artikel den 13 april 1958, Brain Research by Soviet Cited, förklarade  att hjärnforskarna i Sovjet lyckats framställa en sorts radiosubstanser som fungerade som transmitters. Dessa kunde uppblandas i mediciner för att upprätta sambandet med människans hjärna via fjärrkontroll. Karolinska institutet har varit framträdande  på det här området. I mitten av 1950-talet kom en av USA:s främsta professorer dit, dr Stuart Mackay. Tillsammans med den svenske forskaren Bertil Jakobsson utvecklade de en form av minatyriserade transmitters möjliga att inplanteras i människan. Deras forskningsrapport  Endoradiosondes publicerades i Nature 1957. Radiosonderna kom också att kallas för radioärtor och kunde sannolikt uppblandas med mat och sväljas. Forskningsprojekt pågick på S:t Eriks sjukhus i Stockholm i början av 1960-talet.  Sedemera kom minitransmitters möjliga att inplantera genom näskanalerna, injicerbara radiochips  omtalas i forskningsrapporter från 1970, biologiska komponenter utvecklades för att fästa i hjärnan och biochips med egenskaper att  uppblandas i dryck och medicinprodukter tillhörde verkligheten för 30 år sedan. Dessutom utvecklades chips med resurser att kunna insamla biologisk-mental information för att sedan starta feedbackprocesser. Alla dessa teknologiska utvecklingar går under beteckningen ICT-inplantat och står för information-communication-technology. Inom FOI använder man den engelska förkortningen. En av de fyra ledamöterna i FOI:s styrelse är Hans Hentzell. Han är också verkställande direktör i företaget Swedish ICT Research.

VAD ÄR ICT-INPLANTAT?

EU:s etikgrupp med professor Hermerén skrev i sin deklaration 2005 vad ICT-inplantat är: ”Idén med ICT-inplantat ’under vår hud’ med egenskaper, inte bara att återställa utan även för att utöka mänskliga förmågor ger uppkomst till vetenskapliga visioner med hotfulla och/eller förtjänstfulla tillämpningar…Med mikrochipsinplantat är konstant övervakning en möjlighet…ICT-inplantat kan påverka nervsystemet, i synnerhet hjärnan och människans identitet som art liksom individuell självbestämmande-rätt…ICT-inplantat kan användas för att öka fysisk och mental kapacitet. Ansträngningar bör göras för att se till att dessa inplantat inte utnyttjas för att skapa ett klassamhälle eller öka avstånden mellan industrialiserade nationer och övriga delar av världen…ICT-inplantat i människokroppen kan  anses som en potentiell risk, eller t o m som ett möjligt hot emot mänsklig värdighet eller till andra etiska principer. Det måste betonas att det inte finns några pålitliga forskningsundersökningar gällande långtidsaspekter för hälsan relaterade till ICT-inplantat i människans kropp…Hur gravt kan dessa inplantat uppstå som ett hot emot mänskligt självbestämmande, i synnerhet när de finns inplanterade i våra hjärnor? Hur allvarligt kan ICT-inplantat skapa oåterkalleliga följder i den mänskliga kroppen och i psyket?” Vem vill ge sitt liv till det?  Ge upp självständighet och inlemmas i experimentell forskning där även allvarliga skador förklaras som tänkbara följder. Mediamagazinet Bon hade i maj 2004 en artikel under rubriken Filmvetenskap. Det följande citatet från artikeln speglar mardrömmen FOI och hjärnkontroll representerar:Förkärleken för dystopier är ofelbar i science-fictiongenren. Mike Backes, som står med ett ben i filmbranschen och det andra i vetenskapsvärlden, bekräftar att det urgamla temat fortsätter. ’Det kommer gott om vetenskapliga skräckscenarier framöver. Den galne vetenskapsmannen är den nya onda häxan’, säger Mike Backes.”  Den gamle dr Frankenstein skapade sitt monster med likdelar medan den nye använder ICT-inplantat. Ett statsstyrt hjärnkoppel för att omskapa människan. Bon hade helt rätt när de skrev: ”Mammas tröstemeningar om att ’det bara är på film, monster finns inte i verkligheten’  funkar inte längre.” När New York Times avslöjade CIA:s hjärnprojekt 1977 publicerade man den 5.8.1977 ledaren Control CIA Not Behavior: “One objective was to program individuals so that they might do the agency´s bidding even to the point of ignoring such fundamental laws of nature as selfpresevation. We are not sufficiently schooled in ethics to know how this differs from murder.” Det är lika giltigt för FOI:s hjärnprojekt.

  DAGENS INTERNATIONELLA DYSTOPI

  I den här saken har mardrömmarna distanserats. Experimenten med ovetande människors hjärnor pågår och den som tagit sig rätt till utnyttjandet har självklart ingen moral som säger stopp, hit men inte längre. EU-gruppens ord i deklarationen 2005 sa att: Den obegränsade friheten för vissa kan utgöra en fara för andras hälsa och säkerhet…Som inom andra områden, friheten att använda inplantat i kroppar, som frihetens princip,  kan kollidera med potentiellt negativa sociala effekter.” Det var inte bara några teorier utan en brutal verklighet. FOI:s ord om att Verksamheten inom totalförsvaret innebär ofta stora fysiska belastningar på människor med risk för allvarliga skador” är något vem som helst kan drabbas av. Det kan styrkas att man nedsövt intagna på häktet i Stockholm sedan 1970.  Tryckt upp transmitters i den frontala hjärnan och förstört funktioner i de främre loberna. Impulskontroll, förståelsen av sina egna gärningar och möjligheten att bryta med gamla beteenden finns där. Sahlgrenska sjukhuset gjorde 1997 en undersökning av 21 mördare och grava våldsmän och fann att samtliga hade identiska skador i sina hjärnor. Vi har röntgenbilder av f d kriminella med just de hjärnskadorna från inplanterade transmitters. Andra läkare har verifierat att offer haft upp till fyra transmitters inplanterade i sina hjärnor och huvuden. Det fanns från inledningen två grupper som mer än några andra utnyttjades för grava experiment. Det var de mentalsjuka och kriminella. De som hade varit intagna på institutioner där de nedsövts och inplanterats. Den verksamheten är internationell och dr Robert Heath, som omnämndes i samband med dödsfallen, startade med sina experiment 1947 vid Tulane University’s psykiatriska klinik. Ett CIA-dokument av den 17 december 1963 New York Times kom  över  omtalade att fängelsesjukhus var en av flera platser där hjärnexperimenten kunde iscensättas.  TV-programmet Secret Russia som sändes av den tyska kanalen ZDF sommaren 2004 tog upp samma hjärnteknik. Citaten som följer från det programmet gäller lika bra på svenska, amerikanska  eller ryska förhållanden: Professor Smirnoff som är en enskild forskare säger att han kan neutralisera människor med fjärrkontroll. Även politiska personer…Han menar att det finns 6000 zombies bara i Moskva …Programmet presenterar en verklighet som var aktuell redan under 1930-talet…En intagen i Ljublianafängelset 1954 säger att han därefter fick starka akustiska störningar och visuella upplevelser som hallucinationer…En lärare för special troops förklarar att man kan använda tekniken för att göra människor lugna, med självförtroende och att varje cell i kroppen kan kontrolleras. Verbala signaler kan användas för att ta människan bort från drogberoende. Tekniken sorterar under Försvarsministeriet.” FOI sorterar också under Försvarsdepartementet. Deras  psykofysiska och beteendemanipulerande projekt är inget annat än hjärnexperiment med ovetande människor.  Det finns en hel del zoombis i Stockholm med. De man t ex använder för att skapa ett mer repressivt klimat. Hårdare lagar, ökad makt åt staten och mer kontroll är vad som kommer ut från beteendeteknologin och vi kan alla bli deras zoombis. När deras maximala systemeffekt inkräktar i våra hjärnfunktioner, då är vi något annat än vad vi annars skulle vara.  

Alexander Gurov, medlem av den ryska Duman och ordförande för en kommission om säkerhetstjänstens verksamhet skrev i ett lagförslag den 30.11.2000 (se Documents för den mer omfattande engelska texten): I praktiskt taget hela världen pågår arbeten med att i det dolda influera psyket på människor. Med hög prioritet har det inträtt som den mest betydelsefulla tekniken i  det 21 århundradet. Säkerhetstjänsterna har tagit dessa metoder till sina militära doktriner…Nuvarande vetenskap och förutbestämda informations- och psykologiska tekniker tillåter skapandet av tillämpningar  för att bakom sekretess, influera psyken och fysiologi av personer och grupper av människor.” Han nämnde att det existerar ett omfattande antal utvecklingar med kapacitet till att garantera förändring av de mentala egenskaperna hos en människa, att programmera beteendet och bryta ner adekvata normala reaktioner.”

OFFRENS ORD

FOI skriver i sin programförklaring om Människa-System-Interaktion att deras projekt är ett  ”samspel mellan människa och teknik samt de krav som arbetsuppgifter och omgivning ställer. Vi utvecklar och integrerar beteendevetenskaplig och psykofysisk kunskap kring mänskligt beteende i komplexa och påfrestande miljöer.” Givetvis finns inget samspel när de med våld och list tagit sig rätten över andras liv. Det man kallar för påfrestande miljöer är inget annat än hårda hjärnexperiment. Ifall det tidigare var udda grupper som mentalsjuka, kriminella och hemlösa som utnyttjades är det något som förändrats. I takt med att allt fler utsätts för den beteeendevetenskapliga och psykofysiska forskningen kommer människan att  förändras. Offren har inga chanser till att få någon hjälp från staten som istället Iåter FOI och SÄPO göra upp med  dem.  I en skrivelse till statsminister Reinfeldt den 5 augusti 2008 framgick: ”För mig fanns det en dag i livet när allt förändrades. Jag gick från ett liv, som en medborgare i ett demokratiskt land till en värld där våld och tortyr var det normala. Det var inte en resa över kontinenter utan i livsomständigheter. Den innehöll också ett sciencefictiondrama som helt slog sönder mitt liv. Mitt namn är Magnus Olsson, jag är 38 år, studerade ekonomi på Cesar Ritz i Schweiz, American University of Paris och Harvard, Boston, USA, under åren 1988-1991. Tre år senare (1994) startade jag företaget Jon Blund som blev ett välkänt varumärke i sängbranschen.  Jag lyckades med mitt liv…Men all denna harmoni och framgång fick ett plötsligt slut. Det hände för tre och ett halvt år sedan. Därefter har det handlat om en ständig kamp för att överleva. För att orka med men också för att kunna klara av att berätta vad som hänt mig och komma ut ur mardrömmen.” Den här skrivelsen gav en sann bild av vad många utsätts för och var övergreppen tar plats. ”Allt började efter att jag hade varit intagen på S:t Göran (Capio). Det var under våren 2005. Jag hade blivit nedsövd och man måste ha satt in eller injicerat ett inplantat i mitt huvud. Det måste ha med försvarsforskningen att göra men jag hade aldrig någonsin hört talas om den här sortens teknik innan det hände. Fjärrkontroll av hjärnan.” Magnus Olsson förklarade sin utsatta situation utan att någon i regeringen gav ett svar: ”Det här liknar mer vad gärningsmännen av vansinnesdåden försöker förklara om sin maktlöshet av att vara övertagna. Jag är inducerad med sinnesstimuli som inte kan skiljas från den verkliga. Jag antog att de flesta skulle anse mig som mentalt störd ifall jag försökte förklara vad som drabbat mig. Det var en uppfattning jag hade  från början. Jag hade ju inte någon information att relatera till.”  

Beroende på att inget kommit ut i media om hjärnprojektet, ICT-inplantaten och experimenten med människor har hela ämnet förpassats till sinnessjukdomarnas värld. Psykiatrin är en del av verksamheten genom att agera som statens försvarsadvokat och sinnessjukförklara de som påstår sig utsatta. I psykiatriböcker förklaras upplevelsen av inplantat, styrning av beteende och påverkan av tankar som sinnessjukdom. Magnus Olsson fortsatte: ”När jag börjat söka på Internet blev jag medveten om att det finns människor överallt i världen som delar min situation. Inplanterade på sjukhus eller andra platser och utnyttjade. Det handlar om internationella övergrepp och en kriminell forskning. Många av berättelserna från offer var liknande mitt eget fall…Vanlig tortyr är enklare att förklara eftersom det är att bränna, skära eller fysiskt plåga. Vem som helst kan associera till hur det skulle vara.  Sannolikt finns det inte ett svårare ämne att ta upp än det här. I synnerhet när man också skall tala i egen sak.” Men offer får ingen förståelse från staten. Statsministern besvarar inte ens deras begäran om att slippa plågas i hjärnexperiment. Inga andra institutioner ger heller något bistånd. Saken är avgörande, har allvarliga  konsekvenser och tillhör en dold internationell politik. Professor Hermerén skrev om faran med militärens hot: ”Till vilken omfattning kommer denna teknik missbrukas av militären.” Svaret på den frågan är att de utgör kärnan av missbruket. Hermerén och EU-kommisionens etikråd fortsatte: Hur långt skall det accepteras att människor kontrolleras med dessa tillämpningar av andra individer som utnyttjar denna potential?…Till vilken grad kan inplantaten ge en individ, eller en grupp, speciella möjligheter vilka kan bli ett hot emot samhället?” Hotet finns från FOI och alla andra deltagare inom det svenska forskningssamhället de upprättat samarbete med. T ex är en styrelsemedlem i FOI:s ledning samtidigt  generaldirektör för Vinnova som finansierar forskningsprojekt, organiserar högskolor, näringsliv och politisk/offentlig verksamhet.  De har en budget om 2 miljarder kr och sammantaget gör det här att militären leder inriktningen av svensk forskning. Självklart samordnar Hans Hentzell inom Swedish ICT-Research och Eva Lindencrona för Vinnova sina ledande positionener med FOI:s målsättning. FOI kontrollerar förutom Vinnova och Swedish ICT-research även KK-stiftelsen. Den tidigare chefen för FOI, Madelene Sandström (2003 till 2009),  blev därefter chef för KK-stiftelsen med sitt Swedish Brain Power-projekt samtidigt som hon är medlem av styrelsen i Swedish ICT-Research. Hon  har även en ledande befattning inom Vetenskapsrådet. Möjligheterna med ICT-inplantat och organisk elektronik utgör det planerade reducerandet av människan till en biologisk styrd komponent. Det innebär ett nytt kapitel i mänsklighetens historia och projekten har även fått EU-kommissionens välsignelse. I deras dokument av den 20.4.2009  benämnt: EU-kommissionens Nya horisonter för ICT – en strategi för framtida och ny teknik i Europa skrev man: ”Inom ramen för programmet lanserades de första europeiska forskningsprojekten på området informationssystem som är inspirerade av biologi och neurovetenskap. Biologer, forskare inom neuroområdet och dataloger undersöker tillsammans hur hjärnan bearbetar information….Genom att modellera komplexa tekno-sociala systems beteenden och utveckla ICT-verktyg för att styra hot som uppstår i sådana system bidrar denna forskning till bättre vetenskapligt baserade politiska beslut och till helt nya modeller för emotionellt intelligenta tillförlitliga ICT-system….Inom området bedriver man dessutom pionjärarbete kring nya idéer som artificiellt levande celler, syntetisk biologi, kemisk kommunikation, kollektiv intelligens och tvåvägsgränssnitt mellan hjärna och maskin.” Det man kallar tvåvägsgränssnitt är uppkopplingen av människans hjärnfunktioner till superdatorer och syntetisk biologi med kollektiv intelligens och manipulering av beteenden är delar av den planerade inriktningen till att modifiera våra naturliga jag – men helt bortom vår egen kännedom om det. Den neurobiologiska styrningen innebär inledningen av ett nytt samhällssystem där vetenskap och kontroll övergår frihet, människa och demokrati. Dessutom utgör hjärnadatorsambandet ett omintetgörande av de mänskliga rättigheterna. Här blir våra liv delar av marknaden där försvarsforskning, medicinföretag och bankerna kommer äga och styra oss. Professor Carl Rogers skrev i Science att människor under dessa omständigheter inte kan kallas för annat än slavar och det är där vi befinner oss (Science artikel: se Hjärntexter, översatt till svenska eller Documents, originaltexten på engelska).

FOI ELLER FRI 

Utvecklingen av hjärnkontroll och inplantat för att modifiera människans uppfattningar är inte bara ett hot mot några enskilda individer utan mot hela befolkningen. Det utgör en mardröm för mänsklighet och det sociala livet. Frågan tillhör livets allvarligaste, vem skall ha rätten till ens liv? Människan som lever det eller staten? Under vilka omständigheter skall vi leva? För att utnyttjas som statsstyrda komponenter eller som fria människor. Här finns hjärnans och livets korsväg.  Professor Masuda menade att ifall staten styrde hjärnprojektet, skulle det ge svårare kränkningar av de mänskliga rättigheterna än i traditionella diktaturer. Omfattningen av kränkningarna blir naturligtvis något annat när hjärnsystem har en politisk planering. En där  tanke, känsla, åsikt och beteende kan utnyttjas. Svarta skuggor finns överallt från hjärnexperimenten. Superdatorernas ingrepp i människors hjärnfunktioner har förändrat verkligheten. Det är den mest avgörande frågan för människan, livet och vår sociala gemenskap. EU-gruppen skrev: Upphör en mänsklig varelse att vara mänsklig ifall vissa delar av hennes fysiska jag, i synnerhet hjärnan, är ersatt eller kompletterad av ICT-inplantat? I synnerhet, som inplantaten kan bidra till att framskapa uppkopplade personer, som alltid är anknutna och kan bli formade annorlunda, att motta och avge signaler för möten, levnadsvanor och förehavanden.” Det finns med som delar av omfattande statliga projekt. Vi har distanserat de mest totalitära mardrömmarna. Personlig frihet och rätten till sitt eget liv har  planlagts att gå under med tvångschips i hjärnan.

NANOTEKNOLOGI I HJÄRNAN

Trots allt kom det ett avgörande svar på den utnyttjade Magnus Olssons skrivelser. Det gjorde inte hans situation bättre men var ändå viktigt. Generaldirektören för socialstyrelsen svarade i mars 2009. Han förklarade att de inte hade något ansvar för nanoteknologins spridning in i människans hjärna och forskningsprojektet: ”Socialstyrelsen har inte något ansvar vad gäller nanoteknologins koppling till hjärnan och dess forskningsområde så som myndighetens uppdrag är formulerade idag. Generaldirektör Lars-Erik Holm har läst de bifogade skrivelserna med stort intresse.” Det stämmer säkert.  Ansvaret och makten över hjärnsystemen, ICT-inplantaten och nanoteknologin i hjärnan finns hos FOI och den organisation de byggt upp för hjärnprojektet. I ett av sina dokument skrev de:  ”Genom vår forskning om människa-system-interaktion (MSI) och ledningsmetodikfrågor kan vi fastställa vilka behov som finns och hur de bör uppfyllas…Vi har unika verktyg för värdering av mänskligt beteende och prestationer samt metodik för beskrivning och modellering av mänskligt beteende…Målet är att systemen utformas så att människans kognitiva potential, det vill säga förmåga att uppfatta, förstå och sortera information, kan utnyttjas för maximal systemeffekt.” FOI beslutar om vilka behov vi bör få ha kvar eller hur långt den maximala systemeffekten skall förändra oss. Hjärnprojektet fungerar med världens 5:e snabbaste superdator som själv kan fatta beslut och pröva nya alternativ för att komma fram till sina inprogrammerade mål. Även många riksdagsledamöter är inlemmade i FOI:s hjärnprojekt med motsvarande möjliga modellering av deras åsikter och beeteenden. När en av världens ledande professorer i psykologi, B.F. Skinner 1971 publicerade idéerna med beteendeteknologin i boken Beyond Freedom and Dignity gav han en intervju  i New York Times (3.9.1971) och sa  att politikerna också borde komma in under samma kontroll: Dr. Skinner, on the other hand, believes it will be possible to engineer a behavioral control system in such a way that the leaders of society would be brought under the same controls as the people.” Det är där vi befinner oss. Metoderna och projekten har utvecklats sedan ett halvt århundrade bakom försvarsforskningens sekretess. Ingen debatt har uppstått och hela ämnet är okänt.  Något som självklart måste förändras. Det här är befolkningens viktigaste fråga och den måste upp till debatt. De enda omständigheter under vilket hjärnprojektet kan fortsätta är bara så länge det är okänt för befolkningen. Inga människor skulle självklart acceptera att FOI med hjärnforskarna kom in som en övervakare i hjärnan, för att också använda oss som forskningsobjekt och förändra våra uppfattningar.

Uppgifterna om att nanoteknologin används för att koppla upp människans hjärna till kontrollsystem finns från flera håll i Sverige och internationellt.  En artikel av Anders Wallerius i Ny Teknik den 17 juni 2004 ställde frågan:  Den nya nanotekniken, där tingen är så små att de får helt nya egenskaper, kan skänka nytt välstånd åt mänskligheten. Men den kan också föra med sig oanade risker. Nanovetenskapen  trampar på helt ny mark och konsekvenserna av den nya tekniken går inte att förutse.  På vilket sätt kommer nanotekniken att revolutionera vår tillvaro; ger den bättre hälsa och miljövänlig energi, eller leder den till totalitära samhällen och nanoterrorism? Han citerade uppgifter från Vetenskapsrådets seminarium 2004. Där presenterades under FAKTA – Nanoteknologi – Plus och minus – ”Det är bra att sätta in elektroder i hjärnan för att ge syn åt en blind eller för att styra en handprotes…Det är bra för den som har råd att utnyttja nanoteknologin för sin egen hälsa och sitt eget välstånd…Det är inte bra när partiklarna tar sig in i kroppen via lungorna och stressar hjärta och andra organ…Det är inte bra om tekniken används för att läsa eller påverka andras tankar, känslor och avsikter…Det är inte bra om samma teknik används för att kontrollera och styra oskyldiga människor. Det är inte bra för de fattiga, som inte får tillgång till den avancerade tekniken.” Att man jämför elektroder och nanomaterial är en följd av att nanotekniken utnyttjas för uppkopplingen av hjärnan till superdtorerna.  Det är ytterligare ett hot från dolda makthavares verksamhet om att inlemma våra hjärnor i kontrollsystem. Vid Lunds universitet finns ett forskningsprojekt kallat  Neuronanoscience Research Center. I sitt dokument skriver man som andra, att nanoteknologin används för hjärnprojektet: ”Brain-machine interface, som är baserad på mikro- och nanoteknologi, har stor potential både inom grundvetenskaperna och klinisk forskning. Den nya tekniken gör det möjligt att med datorer kommunicera med nervceller i hjärnan.”  FOI menar också att nanoteknologin finns i mediciner och den fäster i hjärnan och inlemmar våra nervsystem i kontroll och forskningsprojekt.  

ÖVERGREPP FÖR TRAUMAFORSKNING

Samma metoder som New York Times under 1970- och 1980-talen avslöjade om CIA:s  verksamhet med att bygga in olika forskningsinstitutioner i sina projekt har också FOI utvecklat i Sverige. Därigenom övertar man bit för bit av samhällsforskningen och inleder ett avståndstagande från både demokratiska och mänskliga riktlinjer. Nu har FOI flyttat in på Karolinska Institutets område och därifrån utvecklat sina idéer om hur traumaforskning skall gå till. Man skall veta att när uttrycket experimentell forskning används handlar det i stort sett alltid om hjärna-datorinteraktion. Ledare för FOI-KI- projektet är Mårten Risling från FOI som nu utsträckt sina tentakler till Retzius väg 8 inne på Karolinska. Bara som några exempel av vad New York Times avslöjade om dessa samarbetsprojekt nämndes både omfattande mord i vetenskapens namn – mänskliga slavar och ett 24 år långt samarbete med 80 institutioner. New York Times hade en intervju med Ralph Nader den 2 september 1970 som sa: Unless we do something about it, we’re suddenly going to wake up and realize we’re a nation of slaves.”  1977 kom stora avslöjandena i 30 artiklar. Senaten var tvungen att agera och chefen för CIA vittnade. New York Times skrev den 3 augusti 1977: Adm. Stansfield Turner, the Director of Central Intelligence, testified today that the C.I.A. had secretly supported human research at 80 institutions, including 44 colleges or universities as well as hospitals, prisons and pharmaceutical companies.” Att fängelser var deltagare berodde på att man som i Sverige, nedsövde de intagna och inplanterade dem. De farmakologiska företagen utvecklade brainchips som också kom att uppblandas med medicinprodukter. Projektet vid det judiska sjukhuset i Brooklyn gick ut på att testa nya sätt att döda människor och man valde judiska patienter som offer. Nyheten publicerades den 22 april 1980: “The Jewish Chronic Disease Hospital in Brooklyn was reported to have injected live cancer cells into elderly, noncancerous patients.” FOI har motsvarande projekt och vem som helst kan bli utnyttjad. Inom traumaforskningen menar man att det är nödvändigt att skada människor för att skapa psykiska lidanden, eftersom så få av de drabbade ställer sig frivilligt  till förfogande: ”Ett problem för traumaforskningen är att det som regel är svårt att hitta tillräckligt många patienter…Dessa problem bidrar till att man ofta hänvisas till experimentell forskning, där man själv åstadkommer skador…” Fast egentligen är metoden den enda reella för att studera både mentala, psykiska och biologiska förändringar i offren. Men att man också verifierar att man medvetet skadar människor för att det passar deras mentalitet och forskningsprojekt, det är en stor överraskning.

Trauma innebär svår psykisk påfrestning av chock eller sorg och att man skapar dessa tillhör värderingar som också hjärnsystemen fungerar med. Under Bakgrund skrev man i verksamhetsförklaringen:  ”Centrat har tillkommit genom en överenskommelse mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Karolinska institutet (KI) efter initiativ från enheten för experimentell traumatologi (XT) vid FOI (Institutionen för försvarsmedicin, beläget på KI-området). I de föregående diskussionerna har också Försvarsmakten deltagit.” Man nämner också att man följer skador från elektromagnetisk strålning och de skadorna tillhör vad man medvetet skapar hos människor i hjärnsystemen. Dessa som också kan tjäna traumaforskningen och en omfattande dokumentation finns om  just dessa. De faller också inom området vad man kallar ”Vi är också intresserade av” där verksamhetsberättelsen fortsätter med att nämna ”hur mycket en tål utan att bli skadad.” Jovisst man utsätter människor under långvariga lidanden för den forskningen med påverkan av hjärnan, psyket och de biologiska funktionerna. Det berörs också under rubriken ”Vilken effekt kan mikrovågsvapen ha på det centrala nervsystemet?” Det projektet drivs av chefen själv, Mårten Risling vid enheten för experimentell traumatologi. Om det skriver han: ”Mikrovågsvapen hör till gruppen icke dödliga vapen. Mikrovågsvapen har mycket hög fältstyrka (motsvaranden tusentals mobiltelefoner) och kan fokuseras mot olika mål med avsikt att framkalla smärta (genom upphettning av fria nervvävnader i huden) eller störa elektromagnetisk utrustning.” Flera av de personer i Sverige och utomlands, som på internet och med hemsidor är engagerade i att avslöja uppkopplingen av människans hjärna för experiment, tvingas leva i dessa projekt och andra som faller inom traumaforskningen. När det handlar om just mikrovågsvapnen och effekten på det centrala nervsystemet försöker FOI urskulda sig genom att skriva att det finns folkrättsliga överväganden som enligt ett tilläggsprotokoll till den 4e Genèvekonventionen avser att bilda underlag genom den typen av forskning. Men självklart finns inga tillåtelser att tvinga människor till att utsättas för den forskningen, som det låter. Att man skulle utföra någon humanitär forskning för att stödja folkrätten när det i själva verket går ut på att både plåga och förstöra människor, det är mer ett taktiskt lurendrejeri som ofta är en del av FOI:s förklaringsmodeller. Den här forskningen genomförs i samarbete med KI:s institution för neurovetenskap som man också har övertagit, slutit ett avtal med och som man skriver har Försvarsdepartementet tagit över den finanseringen: ”Försvarsmakten tar på sig ett långsiktigt ansvar för att finansiera denna forsning” – och vad som behandlas är Karolinskas neurovetenskapliga forskning.  Det innebär ytterligare en erövring av det civila samhället för militären. För att ta ytterligare en jämförelse från USA som beskriver både trumaforskningen och den som tjänar skador genom mikrovågsvapen – och hjärnsystemen – försökte Senator John Glenn reglera alla dessa former under åren 1994-1997, hans sista tre år i Senaten. I sin deklaration till sina kolleger i Senaten den 25 januari 1994 skrev han: What human radiation experiments are going on now? And what are the protections for the people involved?…A large number of Federal agencies are or were involved in such research for example:…DOD (Department of Defense), CIA (Central Intelligence Agency) etc…As a result of this hearing, and others to follow if necessary, I hope to be able to assure people in my homestate of Ohio, and those around the country, that their government is no longer conducting experiments unknown to the individual and that may not abide by strict ethical, scientific and legal guidelines…Some of these reports,…to make a gross understatement are very disturbing. It is quite upsetting to learn that your own country could carry out such experiments on its citizens, without their knowledge.” Det är naturligtvis samma här och vi har motsvarande situation i Sverige – att människor utnyttjas, plågas och lider från en fullständigt oreglerad forskning. En som till stor del byggts in bakom Försvarsmaktens sekretess där miltära värderingar har ersatt mänskliga normer.  Ifall man skall använda människor i traumaforskningen borde det vara Mårten Risling, Ulf Arborelius, Staffan Cullheim, Louis Riddez och Lars Eriksson som tillhör ledningen av FOI-KI-projektet, som skulle skadas, lida och få sina liv utslagna för en forskning som tillhör ett statligt vansinnesdåd. 

KYRKOHERDEN, FORSKARE OCH MOD ATT PROTESTERA

Med den teknopolitiska kontrollen av hjärnan övertar sekretessskyddade militära    myndigheter människan. Forskningsrapporter omtalar manipulerande projekt med metoder som röster, signaler, förändring av hjärnvågor, hallucinationer eller direkt påverkan av neurobiologin. Boken Information, Kunskap, Ansvar utgavs av Studentlitteratur med Gunnar Bergendal och andra forskare 1997. Bengt Molander tog upp en del av det i anslutning till tankekontroll: “Man kränker en hungrig människa om man tar hennes mat ifrån henne likväl som man kränker en människa om man tar hennes tankar ifrån henne eller tar ifrån henne tystnaden…Du skall inte dräpa betyder också att man så gott man kan skall hjälpa sina medmänniskor att få behålla sina tankar och sin tystnad, även om man inte tycker om hennes tankeförmåga eller finner hennes tystnad irriterande.” Det säger något om mentaliteten och inkräktandet i människors inre liv. Vid en konferens på justitiedepartementet den 20 mars 1986 avslöjade en professor att hela den svenska befolkningen är utnyttjad i forskningsprojekt och att den traditionella etiken, att låta en människa själv få välja och ge sitt tillstånd till det, inte längre har någon giltighet.  Professor Peter Westerholm sa: ”I grunden handlar det här om en politisk process. Det är interagerande mellan medborgarna och de institutioner som samhället har byggt upp, nämligen forskningsinstitutioner eller tillsynsmyndigheter. Det är en interaktion…Vi har de som gör forskningen, det är forskarna. Sedan har vi de som forskningen utförs på. Det är subjekten eller medborgarna. Därefter har vi den tredje gruppen, som vi kan kalla för grindvakterna, de som ser till att det så att säga läggs upp spärrar på vägen så att det inte går för tokigt.” Spärrarna som SÄPO-FOI och psykiatrin lägger upp hindrar något att komma ut. För det använder man också brutala åtgärder.  Interaktionen var något professor Hermerén och EU-gruppen tog upp: ” Den ständiga erosionen av personliga privilegier…betalas inte bara av ens värde utan också med redan nämnda faktum att personen är i centrum av en konsti­tutionell order…När det handlar om  extern kontroll och påverkan, blir individens autonomi speciellt viktig. I synnerhet i samband med rätten att fastställa och förändra en persons uppförande genom elektroniska förbindelser.” Vi är alla på väg att inordnas i FOI-systemen. Deras superdatorer registrerar då automatiskt vad vi är, gör, har till personliga drag, våra politiska åsikter, tankeförmåga och kan även modifiera biologi, beteende och hjärnfunktioner.  

Ett av många problem som uppstått från superdatorsystemen är människors försämrade minnen, beteenden och sociala gemenskap. Ingen kan längre lita på en annan och alltfler underliga typer uppstår. Professor Anders Lansner vid Stockholm Brain Institute tar upp det på sin Internetsida. Från den informationen kan vi förstå mer av degenerationen för människan och samhället. 147 miljoner människor inom EU, d v s var 4:e person har beteendestörningar och hjärnsjukdomar. Kostnaden uppskattar han till 386 miljarder Euro. Den fantastiska summan av 4000 miljarder kronor. Det finns en orsak och den har uppstått sedan omfattande folkgruppers hjärnor sammankopplades till superdatorer med radioteknologi för beteendemanipulation och utnyttjande.  Här har människor blivit till en sorts statlig boskap man kan utnyttja till vad man vill. Vi alla är på väg att  förlora rätten till våra liv och det ökar succesivt med superdatorernas kapacitet. Vid Levande Historias utställning om holocaust utgav man en bok om utrotningen av de oönskade i Europa på 1940-talet. Där citerades Albert Einstein som sa: ” The world is too dangerous to live in – not because of the people who do evil , but because of the people who stand by and let them.” Vi måste  inse att det är nödvändigt att ta ställning i den här frågan ifall vi inte vill stå passiva och titta på när militärt våld kombinerad med statliga maktintressen övertar våra hjärnfunktioner.

Kyrkoherden i Solna, Johan Engvall upprättade en skrivelse efter att ha lärt känna Magnus Olsson. Han  skrev:  ”Till den som det berör. Teknik till välsignelse eller förbannelse. Under det senaste året har jag som kyrkoherde i Solna församling regelbundet samtalat med Magnus Olsson. Hans uppgifter var häpnadsväckande och skrämmande…Hans uppgifter handlar om ICT-inplantat…här finns fantastiska möjligheter men också stora faror…Det är i sig allvarligt och ett hot inte bara mot enskilda människor utan kan också vara ett hot emot vår demokrati…Min förhoppning är i första hand att Magnus skall bli hjälpt och i andra hand att debatten kommer igång och att vi får en lagstiftning och reglering kring både forskningen och användningen av ICT-inplantat i vårt land och i Europa.” Filosofin som driver superdatortekniken är influerad av Charles Darwins teori om naturens urval,  kallat för ’överlevnad av de mest livsdugliga’. På 1930-talet började den sociala vetenskapen i västvärlden anta biologiska idéer för det mänskliga samhället. ’Social-Darwinisterna’ menade att ’de starka’ har den naturliga rätten att styra, även erövra de svagare. Hotet har uppstått i den idévärld FOI antagit. Det ger självfallet följder ifråga om projektens natur. I synnerhet som den här tekniken lever med sitt eget motto: kontroll ersätter frihet.

Att staten med FOI och andra utvalda deltagare intar våra hjärnor, inre liv och mentala egenskaper utan befolkningens egen vetskap om det är nuets största mardröm. Det övergår alla konventionella tvång; censur, murar, taggtrådsstängsel, hemliga rättegångar och godtyckliga inlåsningar. Här finns  det primära framtidsprojektet som ständigt utnyttjar allt fler och är planerat till att omforma oss alla. Den här forskningen har dessutom nya politiska målsättningar och är som andra projekt där FOI finns med avsedd att förgöra demokrati och mänskliga rättigheter. Professor Göran Hermerén nämnde det i sin bok Kunskapens pris (1986) på sitt eget sätt: Aktionsforskningen kan karaktäriseras närmare på följande sätt.  För det första gäller att forskaren med utgångspunkt från sina värderingar och mål genom sin verksamhet inte bara vill utreda och diagnostisera.  Syftet med verksamheten är att åstadkomma sociala förändringar – eller förhindra av myndigheterna beslutade åtgärder.  Det senare är fallet, om dessa åtgärder kolliderar med mål och värderingar hos forskaren och de grupper forskaren solidariserar sig med. FOI är spjutspetsen ifråga om att skapa de nya värderingar forskarna solidariserar sig med. Man bygger ut det till att omfatta alltfler institutioner, forskare men också generaldirektörer och andra som ansluter sig till deras projekt, som t ex kriminalvården, SÄPO och FRA. Bland de sociala förändringar man vill driva fram är mer kontroll, större makt åt staten och mindre till folket grundat på helt andra idéer än mänskliga.

EU-kommisionens etikråd föreslog: En bred social och politisk debatt är nödvändig beträffande vilka tillämpningar som bör accepteras och legaliseras…Medlemsstaterna och deras nationella etiska råd har ett ansvar att skapa förutsättningar för utbildning och en konstruktiv välinformerad debatt inom detta område. Alla är välkomna att delta. Vi ställer oss bakom deras krav. Öppna upp debatten. Allt material som behövs finns sammanställt och klart. Alla som vill kan få den bästa faktadokumentation till artiklar, för TV-program, debatter och aktioner. Den här uppgörelsen måste människan vinna över militära myndigheter och statliga makthavare  som uppbär helt andra idéer än mänskliga. Ett sätt att se situationen är att demokratin är svag och dålig i Sverige, att vi också har en riksdag med ett överdrivet intresse för att övervaka medborgarna istället för militära institutioner. Vi skulle behöva en riksdagsledamot med kurage, likt John Glenn, som vågar ställa sig upp i riksdagens talarstol och deklarera att hans mål är att kunna lova människorna i Sverige att deras militära myndigheter har upphört att utnyttja ovetande försvarslösa människor i experimentell forskning utan deras egen vetskap om det. Det skulle innebära ett första steg emot mänskliga rättigheter för medborgarna. Militärens erövring av folkets hjärnor ger negativa sociala och politiska förändringar, som ökar för varje år. Utmaningen är den viktigaste vi har att  ta upp till debatt och skapa en förändring av. För att rädda frihet,  hjärnor, samhälle och social gemenskap.  Hjärnchips är ett steg farligare än traditionell diktatur. Beteendeteknologi en större inskräkning än hård censur. Ingen människa skall behöva frukta att inplanteras och utnyttjas i hjärnexperiment. Vi måste skydda oss, våra vänner, familjer och barn mot att bli statens inplanterade hjärnoffer. Då kan vi också inleda det mänskliga informationssamhället där superdatortekniken används för positiva civila tillämpningar och slippa  militära tvångschips i hjärnan – därför måste alla goda sociala krafter ena sig för att i en gemensam aktion stoppa FOI:s hjärnprojekt.

Källhänvisningar:

Ny Teknik, 13.11.2007FRA femma på världens superdatorlista

P.M. Persson, FOA, 1965 –  Biotelemetri

The New York Times, 7.5. 1950 – Revival of R.U.R. With New Prologue

Yoneji Masuda, 1980 – The Information Society

Edward Hunter, 1951 – Brainwashing in Red China

The European Group of Ethics, Opinion N 20 , 16.3.05Ethical aspects of ICT implants in the human body –  http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/index_en.htm 

FOI  2009 – se Internet foi.seMänniska-system-interaktion

New York Times, 10.4. 1967  – Push-Button People (politisk ledare) 

New York Times, 19.9. 1970 – Brainwave (politisk ledare) 

New York Times, 5.8.  1977 – Control C.I.A. – Not Behavior (politisk ledare) 

Science, 30.11.1956 – Some Issues Concerning the Control of Human Behavior

New York Times, 9.5. 1954, dr Joost Meerloo – Pavlov’s Dog and Communist Brainwashers

Joost Meerloo, 1956The Rape of the Mind

Carl Sagan, 1977 – Lustgårdens drakar

Yale Journal of Biology and Medicine, 1934 – A Method for the Remote Control and Electrical Stimulation of the Nervous System

Stuart Mackay, Bertil Jakobsson, 1957 – Endoradiosondes

John C. Lilly, 1980 – The Scientist

New York Times, 13.4. 1958, Brain Research by Soviet Cited

Bon, 5.2004 – Filmvetenskap

TT, 4.1997 – Våldsmän hade svåra hjärnskador

J.M. Delgado, 1952 – Permanent Implantation of Multilead Electrodes in the Brain

J.M. Delgado, 1969 – Radiostimulation of the Brain in Primates and Man

ZDF, 2004Secret Russia

CIA-dokument , 17.12. 1963 – se Documents

Alexander Gurov, 30.11.2000 – Committee of Safety, Resolution Regarding the Russian Federal Law

Magnus Olsson den 5.8. 2008  till statsminister Reinfeldt

EU-kommisionens dokument, 20.4.2009Nya horisonter för ICT – se Internet:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0184:FIN:EN:PDF  

Generaldirektör Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen,   19.3.2009 – till Magnus Olsson

New York Times, 3.9.1971 – In Behaviorist’s Ideal State, Control Replaces Liberty

Ny Teknik, 17.6.2004 – Om nanoteknologi  av Anders Wallerius

Vetenskapsrådets seminarium , 2004 – Fakta – nanoteknologi

Neuronanoscience Research Center Lund, 2004www.lu.se

Centrum för traumaforskning, – 14.3. 2011 – verksamhetsberättelse

Senator John Glenns News Release, 25.1.1994 

Information, Kunskap, Ansvar, 1997, Studentlitteratur, Gunnar Bergendal  

Ds Ju 1986:5, 20.3. 1986 – konferens på justitiedepartementet

Anders Lansner, Stockholm Brain Institute 2009 – se Internet

Kyrkoherde Johan Engvall. 5.2009 – skrivelse till Magnus Olsson för debatt om hjärntekniken

Kunskapens pris, 1986 – Göran Hermerén

FOI-Frankenstein

 

Vi måste tvinga fram FET och IKT forskningens möjligheter till distanskommunikation mellan datorer och människan.

Samma brain-machine-interface som forskas fram för att kunna styra t ex en protes eller en rullstol, bota sjukdomar som Parkinsons sjukdom och Alzimers sjukdom kan med en språkprogramvara i cloud/grid computing läras att läsa människans tankar.

Bifdogat är Twentieth World Congress of Philosophy, in Boston, Massachusetts from August 10-15, 1998 Bioetik och medicinsk etik http://www.bionicgate.com/bioetik-och-medicinsk-etik/

Professor Göran Hermeréns etiska aspekter av ICT implantat http://www.bionicgate.com/ethical-aspects-of-ict-implants-in-the-human-body/

Tankeläsning med brain-machine-interface inom nanoelektronik och ” Europas nya informationsteknik” ger forskningen möjlighet till långtidsavbildningar av hjärnan. En metod som ger högupplösta hjärnkopior av kognitiva beteenden och mänsklig perception.

Har affärsmodellen av morgondagens datorer med tillhörande höghastighetsnät utvecklats till ett avancerat datorspel med tankeläsning av levande människor på en global spelplan frågar vi oss.

Vad kan Vetenskapsrådet och dess Etikkommitté göra för att stoppa grov kriminell och organiserad IKT och FET forskning med dödlig utgång?

”IKT” (Information and communication technologies)
”FET” (Future and Emerging Technologies)

“BMI” (Brain Machine Interface)

Människor används återigen i Sverige som försöksråttor, nu med nanoelektroder för studier av hjärnan. Studier med dödlig utgång? En form av Webbhotell med online-uppkopplade hjärnor för olika hjärnstudier finns i Sverige.

SYNTETISK TELEPATI för medicin eller hjärn kontroll är en direktkommunikation med nanoelektronik mellan dator och människans hjärna.

Syntetisk telepati, ett kommunikationssystem byggt på tankar, inte tal. Det kan användas för att styra proteser och bota sjukdomar som Parkinsons sjukdom men kan också med språkavkodning användas för att läsa tankar och därmed studera kognitiva beteenden som minne, inlärning och känsloliv. Med nanoelektronik kan materialet också spelas in i de nya kvant datorerna. I de högupplösta hjärnkopiorna över åldrandet kan simulering av beteendestörningar kartläggas samt med diverse annan nanoelektronik även skapa diagnostiska underlag för identifiering av förstadier till sjukdomar som stroke och infarkt

Detta brev avser att påvisa en paradox i det svenska s k ”skyddet mot mänskliga rättigheter” och därmed hela det svenska rättsväsendet. Hjärnkontroll kan, såsom det utövas i Sverige, ligga bakom ett okänt antal våldsbrott och självmord p g a att forskningen medvetet hålls dold för lagstiftare.

Läkare inom psykiatrin diagnostiserar människor med ”röster i huvudet” efter manualerna. DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), publicerad av American Psychiatric Association och ICD-10 (International Statistical Classification of Disorders and Related Health Problems).

Detta är en föråldrad och onyanserad  diagnostik då EU prioriterad FET- och IKT-forskning utvecklar nya informationstekniker anpassade till nanoelektroniken.

mindread3

I Vetenskapsrådets bok ”Där guld glimmar blått” står följande;  Om vi tänker oss att vi själva skulle ha krympt i samma takt som elektroniken har gjort sedan mitten av sjuttiotalet, skulle en vuxen person i dag bara vara några mikrometer hög. Ett par miljoner människor skulle då rymmas i en liten hiss – men inte utan att uppleva vissa problem. Våra stämband skulle vara för korta för att fånga upp ljud och våra trumhinnor för små för att fånga upp ljudvågor. Vi skulle helt enkelt behöva hitta andra sätt att kommunicera på, anpassade till vår nya storlek.

Ulf Görman skriver i boken att med nanotekniken öppnar vi dörrar till ett okänt område där vi inte vet hur vi ska tillämpa etiken. Vad ska man tillåta och vad ska man inte tillåta när man kan göra elektrodimplantat som både kan påverka och läsa av hjärnan? Han tar upp exemplet med att undersöka inlärning och minne.

Mikroimplantat kan ge helt nya möjligheter att förstå hur vi lär oss och minns saker, och därmed också varför vi glömmer och har svårt att lära oss. Och att det kan uppfattas som en form av övergrepp att på det viset titta in i vår mest privata mentala värld.

Lunds Universitet skriver om utveckling av nanoelektroder som både kan lyssna och kommunicera med nervcellernas synapser och deras cellmembran.

EU-prioriterad IKT- och FET-forskning talar om en ”En helt ny kommunikationsteknik i Europa” Man skriver ”Kan man t.ex. förstå och utnyttja de sätt på vilka sociala och biologiska system organiserar sig och utvecklas, banas väg för utvecklingen av nya möjligheter för nästa generations programvara och nätverksteknik”.
Att förståelsen av hur den mänskliga hjärnan fungerar inte bara leder till innovationer på medicinens område utan skapar även nya modeller för energibesparande, feltolerant och anpassningsbar datateknik”.
Ett initiativ om virtuell humanfysiologi som är individuellt anpassad simulering av människans kropp där man väntar sig enorma framsteg när det gäller sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård.
Att pionjärarbete också bedrivs kring nya idéer som artificiella levande celler, syntetisk biologi, kemisk kommunikation, kollektiv intelligens och tvåvägsgränssnitt mellan hjärna och maskin

Andra källor t ex, University of California Irvin, beskriver utvecklingen av syntetisk telepati. Samarbete mellan kognitionsvetenskap, neurovetenskap, specialister inom automatisk taligenkänning och hjärnavbildning skall utveckla ett brain-machine interface som kan hjälpa förlamade och soldater skall kunna skicka meddelanden direkt ifrån hjärnan till en dator. Forskaren Michael D’Zmura, ordförande för UCI (University of Kalifornia Irvin) Institutionen för kognitionsvetenskap beskriver systemet att börja med ”den lilla rösten i huvudet”.

Frågan är nu, hur kan en medicinsk diagnostik entydigt diagnostisera människors upplevelse av röster i huvudet att endast vara relaterade till psykisk sjukdom, emedan det är en förutsättning att kunna ”höra” röster i huvudet för att kunna nyttja  den nya informationsteknologin?

Denna paradox måste omedelbart utredas. Detta för ett uteslutande av utvecklingen av en svensk militant forskarregim med spetskompetens inom 2-vägskommunikation med hjärnan. Det måste framtvingas ett tillkännagivande av teknologin att med 3 dimensionell subliminal talsyntes via nano elektroder i huvudet möjliggöra en osynlig språkdialog med människan för utveckling av tankeläsning, kallat syntetisk telepati.

Ett antal rättsfall skall av denna anledning omedelbart omprövas om Svensk lagstiftning skall kunna bibehålla fortsatt förtroende. Informationsteknologin måste omedelbart vägas in som en alternativ konsekvens till ett antal tidigare begångna våldsbrott och självmord som f n entydigt, klassificerats som orsakade av psykisk sjukdom med röster i huvudet enligt DSM-IV och ICD-10.
Under utvecklingen av BMI, programvara och nätverksteknik görs samtidigt datoriserade studier och distansavbildningar av människans kognitiva beteenden och perception. Materialet spelas in i datorhjärnor för simuleringar och skapande av artificiell intelligens samt beslutsfattande system.

Hjärnavbildningarna torde vara de mest omfattande och avancerade som någonsin gjorts. Kognitiva beteenden avbildas och simuleras, språket och ordens betydelse för försökspersonerna är kartlagda. Mänsklig perception och kartläggning hur hjärnan hanterar bildinformation har med matematik nått sin fulländning.

Hjärndatorerna har efter flera års dygnet-runt-kopiering och ljud visualisering samt med hjälp av kronisk överstimulering av hjärnan givits tillgång till försökspersonernas hela bildminne av upplevelser ända sedan barndomen. Hjärndatorn kan även matematiskt räkna ut vilka bilder försökspersonen tänker på. Hela hjärnans geografiska karta över platser, vägar och städer är också kopierade genom en konstant inventering. En komplett visualisering av det egna jaget, samt en studie över åldrandet, är några av forskningsprojekten i denna grovt brottsligt organiserade och plågsamma avbildning. Datorerna har med interfacen snabbare access till hjärnan än medvetandet.

Dygnet runt pågår de datoriserade studierna med hjälp av Kollektiv intelligens, artificiell intelligens och lärandesystem. Från offrens berättelser kan man tyvärr entydigt dra slutsatsen att studierna inte kommer att avslutas förrän offren på ena eller andra sättet brutits ner och/eller på annat sätt oskadliggjorts. Detta ger dels effekten att simulera nedbrytningen i den högupplösta hjärnkopian och dels effekten att den brottsliga forskningen med nuvarande brist på kunskap inte avslöjas.

Att hänvisa de utsatta människorna till psykvården p g a deras upplevelser av forskningen innebär endast att studierna där obehindrat kan fortsätta. Inom psykiatrisk vård kan olika mediciners inverkan på försöksobjekten registreras och jämföras med tidigare värden från den fleråriga realtidskopieringen och registreringen av beteenden. Detta är givetvis ett vidrigt och olagligt avancerat sätt att möta utvecklingen av morgondagens mediciner.

De fleråriga studierna har medfört enorma skador för många försökspersoner. Mörkertalet är troligen stort. Familjer har splittrats, barn till dessa familjer lider oerhört. En av försökspersonerna har nyligen legat på sjukhus med spräckt skalle, sedan ett fall orsakat av att balanssystemet medvetet slagits ut med hjälp av hjärnkontroll. Olyckan skedde i offentlig miljö.

Att påverka balanssystemet är ytterligare ett typiskt exempel på hur teknologin brukas mot offren för att oskadliggöra dem inför samhället. Direkta mordförsök har vid flera tidigare tillfällen iscensatts genom att med hjärnkontroll medvetet slå ut människans balanssystem, t ex i rulltrappor och på tunnelbaneperronger. Varför detta sker är troligen för att personerna som alternativ till psykiskt sjuka skall klassificeras som att inneha neurologisk skjukdom.

brain implant

Hjärnkopieringar med BMI och bredbandsaccess är definitivt inte längre marginell forskning. Arbetsgivare har under åren förlorat miljontals kronor och perimiteringar är att vänta p g a utslagna medarbetare. Splittrade familjer, barn som efter flera år inte klarar studier och arbete tvingas nu uppsöka psykiatrisk vård. Syskon, far- och morföräldrar lider oerhört.  Läkarvård och avancerad sjukhusvård orsakade av studiens utförande är ett hån mot sjukvården och av läkare som inte är insatta i denna forskning. Försäkringsskador i flermiljonklassen har uppkommit genom skador direktorsakade av hjärnkontroll. Privata egendomar för miljontals kronor går förlorade.

Skador och integritetskränkning av tusentals personer sker genom att försökspersonerna fungerar som multimediemaskiner d v s noder noder för inspelning av samtliga kontakter de har, t ex politiker, forskare, advokater, vänner, bekanta, släkt, internationella affärsrelationer mm.

Säkerhetskoder, bankkoder mm är med den nya teknologin inte längre privat.

En säkerhetspolitiskt intressant fråga är. Hur kan vi veta att inte människor utrustade med de nya brain-machine-interfacen vilka gör människan till en multimedia applikation med en funktion som en levande robot redan finns utplacerade som noder inom politiken och finansvärlden för illegal inspelning av alla konversationer med omvärlden?

Ett livsfarligt glädjerus tycks finnas inom forskningen över det nya enormt kraftfulla verktyget för hjärnkontroll. Verktyget är, utan tillkännagivande, ett vapen för vattentäta brott.

Implantatteknologin i denna form skall omedelbart klassificeras som dödande vapen Den kommunicerar direkt med hjärnan och kan sätta hela det neurala nervsystemet ur funktion. Utslagning av ballansen kan med omedelbar verkan sker på försöksoffren.

Teknologin används nu i studiesyfte till att bryta ner personernas psyke, med grova anklagelser, hot, skenavrättningar, fysiskt våld, t ex, sänkt puls, smärtor i och runt hjärtat, tryck över bröstet, galopperande hjärta, brännande smärtor i lungor manipulation med prostata och ändtarmsmuskel för att nämna några.

Det makabra i användandet av denna hjärnkontrollteknologi är att försökspersonerna utsätts för dessa grymheter när samhället ser på utan att rättsligt kunna påverka situationen. Sverige är inom området hjärnkontroll ett laglöst land där forskarna grovt utnyttjar situationen.

En ny betydelse av den ultimata förnedringen har här nått en ny nivå. Forskningen försöker med den påtvingade kommunikationen och långsam nedbrytning förslava människan med uppmaningar till försöksobjekten att se hjärnkontrollen som ett sällskap. Man kan p g a utövandets art och fleråriga perspektiv förstå att det naturligtvis finns ett mörkertal av människor som tidigare har drivits till vansinne och död med teknologin. 

Det finns ingenstans försöksobjekten kan undkomma accessen och signalspaningen efter deras tankar. Forskarna simulerar med datorerna, dygnet runt år efter år, sönder försöksobjekten tankemönster för att förstå och bygga en komplett avbildning av minne och beteenden.

 

En rad groteska roller spelas för att manipulera hjärnan, hot och påståenden blandas med att visa upp teknikens fantastiska möjligheter. Psykning av objekten avser att känna desperation och frustration men har naturligtvis även effekten att när försökspersonerna berättar för andra vad dom utsätts för uppfattar omgivningen det som icke verklighetsförankrat utan som en upplevelse grundad på ett sjukdomssyndrom. Det ligger också i forskarnas strategi att göra bilden otydligt för försöksobjekten av att kunna ge en samlad bild av vem brottsutövaren är och vilka egentliga mål som forskningen har, en militär strategi utförd av veteraner i ämnet.

De människor som utför dessa studier är inget annat än grova organiserade brottslingar som får t ex MC gängens verksamhet att framstå som rena välgörenhetsorganisationen. Utövandet av teknologin ger i motsats till medicinskt positiva användningsområden endast ett korrumperat och otryggt samhälle. Modern briljant teknologi används som ett nytt terrorist vapen.

Den respektlösa forskningen utförs och visualiseras i en 3D-virtuell spelvärld i forskarnas datorer, helt utan etiska gränser och mänskliga rättigheter men med levande människor som avatarer. Det är fullt jämförbart med att spela det populära interaktiva spelet ”The SIMS”, men detta spel levererar mänskliga verklighetsbaserade mätdata till forskningen.

Mörkläggningen av hjärnkontrollteknologierna gör att brottet är vattentätt, mänskliga rättigheter och lagar manipuleras av en dold militant forskarregim med spetskompetens inom informationsteknik. Dessutom utger sig forskarna i dialogen för att vara polismakten vilket i sig är ett oerhört allvarligt brott.

Beträffande offren så handlar det om ostraffade f d högpresterande hårt arbetande människor med familjer, barn, ett ordnat liv och sociala kontaktnät. Människor som i hela sitt liv varit högpresterande skattebetalare. På grund av en arbetsrelaterad psykisk utmattning och deltidssjukskrivning med terapeutiska samtal tar forskarna tillfället att utnyttja personernas situation för utredning och samtida utveckling av de nya BMI och hjärnkontroll teknologierna.

Vetenskapsrådets Etikkommitté skulle knappast själva tillåta att bli utsatta för denna grova fleråriga misshandel och förintelse. Eftersom dessa teknologier och möjligheter inte är tillkännagivna, men av Vetenskapsrådet omskrivna, måste kunskap och hjälp kunna fås där kompetensen finns. Sverige är ett litet land och de personer som utför detta kan inte vara så svåra att identifiera och stoppa.

Forskarna i dessa studier har tagit sig rätten att under fleråriga kopieringar av människans signalsubstanser långsiktigt också slå ut dem och deras livsverk. Frågan är påkallad; Hur skall Svenska folket kunna veta att de våldsbrott och självmord som utförts i Stockholmstrakten de senaste åren och som entydigt diagnostiserats att vara orsakade av psykisk sjukdom med röster i huvudet inte är ett uttryck för renodlad hjärnkontroll?

Nanoelektroniken och den nya informationsteknologin inom IKT- och FET-forskning måste med informationen i detta brev omedelbart framtvinga en reaktion och en etisk debatt som skapar en lagstiftning för missbruk av teknologin. De största möjligheterna för grova brott där brottsutövarna går fria har alltid funnits inom IKT, förövarna ges där full möjlighet att vara anonyma. Skyddet i samhället för individen är obefintligt.

En person på Datainspektionen (som vi naturligtvis håller anonym) reagerar på vad vi berättar och uttrycker sig så här om offren: Det är minst 10 till 15 år innan dessa teknologier är verklighet

Forskning pågår och det är ingen avundsvärd situation som personerna sitter i, det enda jag kan rekommendera dem är att flytta utomlands”.

Vi har även ringt runt till professorer inom tvärvetenskaplig forskning och beskrivit vad som pågår. Forskare inom dessa områden säger att dessa teknologier f n är sience fiction och att det tar ytterligare 10-15 år innan teknologin finns (är vetenskapligt tillkännagiven). Ja men teknologin tillkommer inte plötsligt utan genom mångårig forskning, en forskning som pågår nu.

Att inneha kunskap om denna nya informationsteknologi och dess möjligheter, men inte agera för de mänskliga rättigheterna för de personer som under utvecklingen utnyttjas utan informerat samtycke, är detsamma som att aktivt delta i de mordförsök som nu pågår inom forskning och utveckling. Hjälp kan endast erhållas där kompetensen om informationsteknologin finns.

Vi påstår att på samma sätt som forskare stoppade människor i iskallt vatten under andra världskriget, för att se hur länge dom överlevde, driver nu tvärvetenskaplig forskning med de nya brain-machine-interface-uppkopplingarna människor till döden för att erhålla högupplösta hjärnkopior av kognitiva beteende.

 

Teknologierna måste i kombination med artificiell intelligens i datorrobotar, klassificeras som dödligt vapen. Datorer mattar ut vilken människa som helst med sin råstyrka.

Frågan är, vem har injicerat nanoteknologin, vem utvecklar brain-machine-interfacen, nätverkstekniken och programvarorna, vem driver den manuella dialogen, vem utvecklar artificiell och kollektiv intelligens?

Det råder ingen tvekan om att försökspersonerna som utan informerat samtycke injicerats med nanoelektronik för dessa fleråriga f n upp till 4,5 år långa dygnet runt studier har en dödsdom hängande över sig. Brottet mot personerna och mot samhället är så grovt att brottsutövaren aldrig kan eller avser att avsluta och gottgöra varken försökspersonerna, 3:e part eller samhället med de miljardbelopp som denna fritt skenande forskning har medfört.

Försöksobjekten som nu lever med fullt utvecklad tankeläsning är efter alla år helt på det klara med att döden är målet för forskningen. Beroende på brottets art finns ingen annan förklaring än att på samma sätt som forskare tidigare kartlagt döden, gör man det nu igen, denna gång med högupplösta diagnostikvärden registrerade i datorn vilka kan simuleras om och om igen.

Vilka forskare i Sverige har uppdraget att utreda folksjukdomen ”utbrändhet”?

Ser Vetenskapsrådet några oklarheter i vem som utför den beskrivna avlivning av dessa ”cyborger” och samtidigt utvecklar medicinska avbildningstekniker för tankeläsning och hjärnkontroll?

Är det så att teknologins existerande också mörkläggs för regering och beslutsfattare?

I sådant fall har en forskarregim etablerats i Sverige.

FÖRSÖKSOBJEKTENS DÖDSDOM KAN ENDAST UPPHÄVAS GENOM SAKLIG HJÄLP AV DE SOM BESITTER DEN.

Hur tänker Vetenskapsrådet, forskare m fl som erhåller detta brev att agera i denna fråga?

Med vänlig hälsning,

Magnus Olsson

Magnus Olsson

Magnus Olsson

[email protected]

Tel. 07o9 263004

 

9 Replies

 1. Dedde Feb 8th 2011  

  Hej, jag har läst en hel del i detta ämne här, men även på andra sajter. Detta med att sk “clona” kopiera en mäniskas hjärna anser jag vara en sak, om man ser till att framställa proteser som styrs via nervsytem / inplantat mm..Men att göra detta utan ngn:s medgivande måste väl vara ett brott….Få livet slagit i spillror…
  Men att dygnet runt sk..bakåtkompilera /läsas dubbelt av hjärnan är ju som att avcompilera ett dataprogran…som i C /maskinkod eller så.
  Sedan detta med Nano mm som gör ju mkt “möjligt” men ej tlllåtet.
  för det..
  Men är detta eg. politik? Nej min åsikt att är mkt mer än så..Visst vet de säkerligen att detta försigår, men vem kan kan styra detta … och vem kan hjälpa alla de som redan utsatts? går det eg? med implantat mm..?