Mind Control World CACH

Published by MindTech (World CACH) Sweden

Forskarskandal med dödlig utgång…


Stockholm Solna  09 10 16

  En ny forskarskandal med dödlig utgång och konsekvenser för hela samhället.

Online-uppkopplade hjärnor och neurala nätverk.

cyber-virtual-processor-computer-calculator-brain-mind-power-spine-spinal-cord-anatomy-robot-artific

Det måste tvingas fram FET och IKT forskningens möjligheter till att under utvecklingen av det nya dator hjärna språket låta datorer lära sig läsa människans tankar med hjälp av injicerbara brain – machine – interface.

Samma brain-machine-interface som forskas fram för att bota Parkinsons och Alzimers sjukdom, kan också användas som en hjärnprotes för åtkomst till hjärnans minne. Med en språkprogramvara kan hjärnprotesen kopiera människans tankar och läsa dem.

Bifogade länkar är ”Twentieth World Congress of Philosophy, in Boston, Massachusetts from August 10-15, 1998” som beskriver datorvetenskapens framtid. Bioetik och medicinsk etik  Lägg in länk

Professor Göran Hermeréns etiska aspekter av ICT implantat från mars 2005Lägg in länk

Det nya dator hjärna språket och brain-machine-interface inom nanoelektronik samt ”Europas nya informationsteknik” ger forskningen möjlighet till tankeläsning och långtidsavbildningar av hjärnans neuroner. En metod som ger högupplösta hjärnkopior av kognitiva beteenden och mänsklig perception.

An in-depth, unique and all revealing paper of how the fundamentals of an Artificial Brain should look, emotions included !
Is an Artificial Brain possible at all ? Are motivation, fear, emotions, instincts, and all other ‘special features’ we humans possess required and why ? What about the consciousness and subconscious ? Would an Artificial Brain work without the possibility to lie and on what base should stuff like attention and intuition be implemented ? Are neural networks the only answer or are other options preferable ?

Just a small grab of questions for which you will find the answers in this paper. A first fully explained diagram based on this knowledge is included in appendix !

Click here to go to the Artificial Brain section.

Morgondagens datorer med tillhörande höghastighetsnät har inom forskning utvecklats till ett avancerat datorspel med tankeläsning på levande människor.

Hur kan grov kriminell organiserad IKT- och FET-forskning på hjärnan, med dödlig utgång stoppas? Ej tillkännagivna forskningsmetodiker kan inte ges någon acceptans av samhällets juridiska system.

”IKT” (Information and communication technologies)
”FET” (Future and Emerging Technologies)

“BMI” (Brain Machine Interface) (hjärna-dator-sammankoppling)

computer interface

Människor används återigen i Sverige som försöksråttor, nu med nanoelektroder, i hjärnan. Av studiernas art framgår att dom är med dödlig utgång. På grund av ej tillkännagivna diagnostikmetodiker inom vården kan Webbhotell med online-uppkopplade hjärnor för olika hjärnstudier inrättats i Sverige. Hjärnstudier som utförs på människor utan informerat samtycke.

SYNTETISK TELEPATI för medicin eller tankeläsning är en direktkommunikation med nanoelektronik mellan dator och människans hjärna.

Syntetisk telepati, ett kommunikationssystem byggt på tankar, inte tal. Det kan användas för att styra proteser och bota sjukdomar som Parkinsons sjukdom men kan också med språkavkodning användas för att läsa tankar och därmed studera kognitiva beteenden som minne, inlärning och känsloliv. Med nanoelektronik kan materialet också spelas in i de nya kvant datorerna. Det inspelade materialet ger högupplösta hjärnkopiorna över åldrandet. Simulering av beteenden kan kartläggas samt skapa diagnostiska underlag för identifiering av förstadier till sjukdomar som demenssjukdomar, stroke och infarkt

Detta brev avser att påvisa en paradox i det svenska s k ”skyddet mot mänskliga rättigheter” och därmed hela det svenska rättsväsendet. Syntetisk telepati kan, såsom det utövas i Sverige, ligga bakom ett okänt antal våldsbrott och självmord p g a att forskningen medvetet hålls dold för lagstiftare.

Läkare inom psykiatrin diagnostiserar människor med ”röster i huvudet” efter manualerna. DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), publicerad av American Psychiatric Association och ICD-10 (International Statistical Classification of Disorders and Related Health Problems).

Detta är en föråldrad och onyanserad  diagnostik då EU prioriterad FET- och IKT-forskning utvecklar nya informationstekniker anpassade till nanoelektroniken.

I Vetenskapsrådets bok ”Där guld glimmar blått” står följande exempel;  Om vi tänker oss att vi själva skulle ha krympt i samma takt som elektroniken har gjort sedan mitten av sjuttiotalet, skulle en vuxen person i dag bara vara några mikrometer hög. Ett par miljoner människor skulle då rymmas i en liten hiss – men inte utan att uppleva vissa problem. Våra stämband skulle vara för korta för att fånga upp ljud och våra trumhinnor för små för att fånga upp ljudvågor. Vi skulle helt enkelt behöva hitta andra sätt att kommunicera på, anpassade till vår nya storlek.

Ulf Görman skriver i boken att med nanotekniken öppnar vi dörrar till ett okänt område där vi inte vet hur vi ska tillämpa etiken. Vad ska man tillåta och vad ska man inte tillåta när man kan göra elektrodimplantat som både kan påverka och läsa av hjärnan? Han tar upp exemplet med att undersöka inlärning och minne.

intellect

Mikroimplantat kan ge helt nya möjligheter att förstå hur vi lär oss och minns saker, och därmed också varför vi glömmer och har svårt att lära oss. Och att det kan uppfattas som en form av övergrepp att på det viset titta in i vår mest privata mentala värld.

Lunds Universitet skriver om utveckling av nanoelektroder som både kan lyssna och kommunicera med nervcellernas synapser och deras cellmembran.

EU-prioriterad IKT- och FET-forskning talar om en ”En helt ny kommunikationsteknik i Europa” Man skriver ”Kan man t.ex. förstå och utnyttja de sätt på vilka sociala och biologiska system organiserar sig och utvecklas, banas väg för utvecklingen av nya möjligheter för nästa generations programvara och nätverksteknik”.
Att förståelsen av hur den mänskliga hjärnan fungerar inte bara leder till innovationer på medicinens område utan skapar även nya modeller för energibesparande, feltolerant och anpassningsbar datateknik”.
Ett initiativ om virtuell humanfysiologi som är individuellt anpassad simulering av människans kropp där man väntar sig enorma framsteg när det gäller sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård.
Att pionjärarbete också bedrivs kring nya idéer som artificiella levande celler, syntetisk biologi, kemisk kommunikation, kollektiv intelligens och tvåvägsgränssnitt mellan hjärna och maskin

Andra källor t ex, University of California Irvin, beskriver utvecklingen av syntetisk telepati. Samarbete mellan kognitionsvetenskap, neurovetenskap, specialister inom automatisk taligenkänning och hjärnavbildning skall utveckla ett brain-machine interface som kan hjälpa förlamade och soldater skall kunna skicka meddelanden direkt ifrån hjärnan till en dator. Forskaren Michael D’Zmura, ordförande för UCI (University of Kalifornia Irvin) Institutionen för kognitionsvetenskap beskriver systemet att börja med ”den lilla rösten i huvudet”.

Frågan är nu, hur kan en medicinsk diagnostik entydigt diagnostisera människors upplevelse av en röst i huvudet att utan alternativ vara relaterade till psykisk sjukdom, emedan det är en förutsättning att kunna ”höra” röster i huvudet för att kunna nyttja  den nya informationsteknologin?Det är här forskningen p g a sina grava missbruk (troligen med ett stort mörkertal) måste tvingas att vetenskapligt tillkännage kommunikationsteknologin baserad på Brain-machine-interface.

Denna paradox måste omedelbart utredas. Detta för ett uteslutande av utvecklingen av en svensk militant forskarregim med spetskompetens inom 2-vägs ”radio” kommunikation med hjärnan. Det måste framtvingas ett tillkännagivande av teknologin att med 3 dimensionell subliminal talsyntes via nano elektroder i huvudet möjliggöra en osynlig språkdialog med människan för utveckling av tankeläsning, kallat syntetisk telepati.

cyber-virtual-processor-computer-calculator-brain-mind-power-spine-spinal-cord-anatomy-robot-artific

Ett antal tidigare rättsfall skall p g a att teknologin är möjlig omedelbart omprövas om Svensk lagstiftning skall kunna bibehålla fortsatt förtroende. Informationsteknologin måste omedelbart vägas in som en alternativ konsekvens till ett antal tidigare begångna våldsbrott och självmord som f n entydigt, klassificerats som orsakade av psykisk sjukdom med röster i huvudet enligt DSM-IV och ICD-10.
Under utvecklingen av BMI, programvara och nätverksteknik görs samtidigt datoriserade studier och distansavbildningar av männisorss kognitiva beteenden och perception. Material som spelas in i datorhjärnor för simuleringar och skapande av artificiell intelligens samt beslutsfattande system.

Avbildningen av hjärnans språk torde vara de mest omfattande och avancerade som någonsin gjorts. Kognitiva beteenden avbildas och simuleras, språket och ordens betydelse för försökspersonerna är kartlagda. Mänsklig perception och kartläggning hur hjärnan hanterar bildinformation har med matematik nått sin fulländning.

Hjärndatorerna har efter flera års automatisk dygnet-runt-kopiering med hjälp av en emotionellt intelligent talande dator med egen vilja och en kronisk överstimulering av hjärnan givits tillgång till försökspersonernas hela bildminne av upplevelser ända sedan barndomen. Hjärndatorn kan även matematiskt räkna ut vilka bilder försökspersonen ser eller tänker på. Hela hjärnans geografiska karta över platser, vägar och städer är också kopierade. En komplett visualisering av det egna jaget, samt en studie över åldrandet, är några av forskningsprojekten i denna grovt brottsligt organiserade och plågsamma avbildning. Datorerna har med interfacen snabbare access till hjärnan än medvetandet.

Dygnet runt pågår de datoriserade studierna med hjälp av Kollektiv intelligens, artificiell intelligens och lärandesystem. Från offrens berättelser kan man tyvärr entydigt dra slutsatsen att studierna inte kommer att avslutas förrän offren på ena eller andra sättet brutits ner och/eller på annat sätt oskadliggjorts. Detta ger dels effekten att simulera nedbrytningen i den högupplösta hjärnkopian och dels effekten att den brottsliga forskningen med nuvarande brist på kunskap inte avslöjas.

Att hänvisa de utsatta människorna till att äta psykofarmaka p g a deras upplevelser av forskningen innebär endast att studierna obehindrat kan fortsätta. Istället kan olika mediciners inverkan på försöksobjekten registreras och jämföras med tidigare värden från den fleråriga realtidskopieringen av deras neurala nätverk och därmed registreringen av deras beteenden. Detta är givetvis ett vidrigt och olagligt avancerat sätt att möta utvecklingen av morgondagens mediciner.

De fleråriga studierna har medfört enorma skador för många försökspersoner. Mörkertalet är troligen stort. Familjer har splittrats, barn till dessa familjer lider oerhört. En av försökspersonerna har nyligen legat på sjukhus med spräckt skalle, sedan ett fall orsakat av att balanssystemet medvetet slagits ut med hjälp av hjärnkontroll. Olyckan skedde i offentlig miljö.

Att påverka balanssystemet är ytterligare ett typiskt exempel på hur teknologin brukas mot offren för att oskadliggöra dem inför samhället. Direkta mordförsök har vid flera tidigare tillfällen iscensatts genom att med hjärnkontroll medvetet slå ut människans balanssystem, t ex i rulltrappor och på tunnelbaneperronger. Varför detta sker är troligen för att personerna som alternativ till psykiskt sjuka skall klassificeras som att inneha neurologisk sjukdom.

.

.

brain_chip_interface_bridge

.

.

Hjärnkopieringar med BMI och bredbandsaccess är definitivt inte längre marginell forskning. Arbetsgivare har under åren förlorat miljontals kronor och perimiteringar är att vänta p g a utslagna medarbetare. Splittrade familjer, barn som efter flera år inte klarar studier och arbete tvingas nu uppsöka psykiatrisk vård. Syskon, far- och morföräldrar lider oerhört.  Läkarvård och avancerad sjukhusvård orsakade av studiens utförande är ett hån mot sjukvården och av läkare som inte är insatta i denna forskning. Försäkringsskador i flermiljonklassen har uppkommit genom skador direktorsakade av hjärnkontroll. Privata egendomar för miljontals kronor går förlorade.
Skador och integritetskränkning av tusentals personer sker genom att försökspersonerna fungerar som multimediemaskiner d v s noder för inspelning av samtliga kontakter de har, t ex politiker, forskare, advokater, vänner, bekanta, släkt, internationella affärsrelationer mm.

Säkerhetskoder, bankkoder mm är med den nya teknologin inte längre privata.

En säkerhetspolitiskt intressant fråga är. Hur kan vi veta att inte människor utrustade med de nya brain-machine-interfacen vilka gör människan till en multimedia applikation med en funktion som en levande robot redan finns utplacerade som noder inom politiken och finansvärlden för illegal inspelning av deras konversationer med omvärlden?

Ett livsfarligt glädjerus tycks finnas inom forskningen över det nya enormt kraftfulla verktyget för hjärnkopiering och hjärnkontroll. Verktyget är, utan tillkännagivande, ett vapen för vattentäta brott.

Implantatteknologin i denna form skall omedelbart klassificeras som dödande vapen Den kommunicerar direkt med hjärnans neuroner och kan sätta hela det neurala nervsystemet ur funktion. Utslagning av ballansen kan med omedelbar verkan sker på försöksoffren.

Teknologin används nu i studiesyfte till att bryta ner personernas psyke, med grova anklagelser, hot, skenavrättningar, uppmaningar till självmord, fysiskt våld, t ex, sänkt puls, smärtor i och runt hjärtat, tryck över bröstet, galopperande hjärta, brännande smärtor i lungor manipulation med prostata och ändtarmsmuskel för att nämna några.

Det makabra i användandet av denna hjärnkontrollteknologi är att försökspersonerna utsätts för dessa grymheter när samhället ser på utan att rättsligt kunna påverka situationen. Sverige är inom området hjärnkontroll ett laglöst land där forskarna grovt utnyttjar situationen.

En ny betydelse av den ultimata förnedringen har här nått en ny nivå. Forskningen försöker med den påtvingade kommunikationen och långsam nedbrytning förslava människan med uppmaningar till försöksobjekten att se hjärnkontrollen som ett sällskap. Man kan p g a utövandets art och fleråriga perspektiv förstå att det naturligtvis finns ett mörkertal av människor som tidigare har drivits till vansinne och död med teknologin. 

Det finns ingenstans försöksobjekten kan undkomma accessen och signalspaningen efter deras tankar. Forskarna simulerar med datorerna, dygnet runt år efter år, sönder försöksobjekten tankemönster för att förstå och bygga en komplett avbildning av minne och beteenden.

 

En rad groteska roller spelas för att manipulera hjärnan, hot och påståenden blandas med att visa upp teknikens fantastiska möjligheter. Det ligger också i forskarnas strategi att göra bilden otydligt för försöksobjekten av att kunna ge en samlad bild av vem brottsutövaren är och vilka egentliga mål som forskningen har, en militär strategi utförd av veteraner i ämnet.

De människor som utför dessa studier är inget annat än grova organiserade brottslingar som får t ex MC gängens verksamhet att framstå som rena välgörenhetsorganisationen. Utövandet av teknologin ger i motsats till medicinskt positiva användningsområden endast ett korrumperat och otryggt samhälle. Modern briljant teknologi används som ett nytt terrorist vapen.

cyber-virtual-processor-computer-calculator-brain-mind-power-spine-spinal-cord-anatomy-robot-artific

Den respektlösa forskningen utförs och visualiseras i en 3D-virtuell spelvärld i forskarnas datorer, helt utan etiska gränser och mänskliga rättigheter men med levande människor som avatarer. Det är fullt jämförbart med att spela det populära interaktiva spelet ”The SIMS”, men detta spel levererar mänskliga verklighetsbaserade mätdata till forskningen.

Mörkläggningen av hjärnkontrollteknologierna gör att brottet är vattentätt, mänskliga rättigheter och lagar manipuleras av en dold militant forskarregim med spetskompetens inom informationsteknik. Dessutom utger sig forskarna i dialogen för att vara polismakten vilket i sig är ett oerhört allvarligt brott.

Beträffande offren så handlar det om ostraffade f d högpresterande hårt arbetande människor med familjer, barn, ett ordnat liv och sociala kontaktnät. Människor som i hela sitt liv varit högpresterande skattebetalare. På grund av en arbetsrelaterad psykisk utmattning och deltidssjukskrivning med terapeutiska samtal tar forskarna tillfället att utnyttja personernas situation för utredning och samtida utveckling av de nya BMI och hjärnkontroll teknologierna.

Eftersom dessa teknologier och möjligheter inte är tillkännagivna, men av flera instanser omskrivna, måste kunskap och hjälp kunna fås där kompetensen finns. Sverige är ett litet land och de personer som utför detta kan inte vara så svåra att identifiera och stoppa.

Forskarna i dessa studier har tagit sig rätten att under fleråriga kopieringar av människans signalsubstanser långsiktigt också slå ut dem och deras livsverk. Frågan är påkallad; Hur skall samhällets drabbade kunna veta att de våldsbrott och självmord som utförts i Stockholmstrakten de senaste åren och som entydigt diagnostiserats att vara orsakade av psykisk sjukdom med röster i huvudet inte är ett uttryck för renodlad hjärnforskning?

Nanoelektroniken och den nya informationsteknologin inom IKT- och FET-forskning måste omedelbart framtvinga en reaktion och en etisk debatt som skapar en lagstiftning för missbruk av teknologin. De största möjligheterna för grova brott där brottsutövarna går fria har alltid funnits inom IKT, förövarna ges där full möjlighet att vara anonyma. Skyddet i samhället för individen är obefintligt.

En person på Datainspektionen (som vi naturligtvis håller anonym) reagerar på vad vi berättar och uttrycker sig så här om offren: Det är minst 10 till 15 år innan dessa teknologier är verklighet

digital man cyber-virtual-processor-computer-calculator-brain-mind-power-spine-spinal-cord-anatomy-robot-artific

Forskning pågår och det är ingen avundsvärd situation som personerna sitter i, det enda jag kan rekommendera dem är att flytta utomlands”.

Vi har även ringt runt till professorer inom tvärvetenskaplig forskning och beskrivit vad som pågår. Forskare inom dessa områden säger att dessa teknologier f n är sience fiction och att det tar ytterligare 10-15 år innan teknologin finns (är vetenskapligt tillkännagiven). Ja men teknologin tillkommer inte plötsligt utan genom mångårig forskning, en forskning som pågår nu.

Att inneha kunskap om denna nya informationsteknologi och dess möjligheter, men inte agera för de mänskliga rättigheterna för de personer som under utvecklingen utnyttjas utan informerat samtycke, är detsamma som att aktivt delta i de mordförsök som nu pågår inom forskning och utveckling. Hjälp kan endast erhållas där kompetensen om informationsteknologin finns.

Ett faktum är att på samma sätt som forskare stoppade människor i iskallt vatten under andra världskriget, för att se hur länge dom överlevde, driver nu tvärvetenskaplig forskning med de nya brain-machine-interface-uppkopplingarna människor till döden för att erhålla högupplösta hjärnkopior av nervsystemet och därmed deras kognitiva beteende.

  Teknologierna måste i kombination med artificiell intelligens i datorrobotar, klassificeras som dödligt vapen. Datorer mattar ut vilken människa som helst med sin råstyrka.

Frågan är, vem har injicerat nanoteknologin, vem utvecklar brain-machine-interfacen, nätverkstekniken och programvarorna, vem driver den manuella dialogen, vem utvecklar artificiell och kollektiv intelligens?

Det råder ingen tvekan om att försökspersonerna som utan informerat samtycke injicerats med nanoelektronik för dessa fleråriga f n upp till 4,5 år långa dygnet runt studier har en dödsdom hängande över sig. Brottet mot personerna och mot samhället är så grovt att brottsutövaren aldrig kan eller avser att avsluta och gottgöra varken försökspersonerna, 3:e part eller samhället med de miljardbelopp som denna fritt skenande forskning har medfört.

Försöksobjekten som nu lever med fullt utvecklad tankeläsning är efter alla år helt på det klara med att döden är målet för forskningen. Beroende på brottets art finns ingen annan förklaring än att på samma sätt som forskare tidigare kartlagt döden, gör man det nu igen, denna gång med högupplösta diagnostikvärden registrerade i datorn vilka kan simuleras om och om igen.

Vilka forskare i Sverige har uppdraget att utreda folksjukdomen ”utbrändhet”?

Ser Vetenskapsrådet några oklarheter i vem som utför den beskrivna avlivning av dessa ”cyborger” och samtidigt utvecklar medicinska avbildningstekniker för tankeläsning och hjärnkontroll?

Är det så att teknologins existerande också mörkläggs för regering och beslutsfattare?

I sådant fall har en forskarregim etablerats i Sverige.

FÖRSÖKSOBJEKTENS DÖDSDOM KAN ENDAST UPPHÄVAS GENOM SAKLIG HJÄLP AV DE SOM BESITTER DEN.

cyber-virtual-processor-computer-calculator-brain-mind-power-spine-spinal-cord-anatomy-robot-artific

.

Kontakt: Magnus Olsson  TEL: 0709 26 30 04

11 Replies

 1. Det är många personer inom läkarvetenskapen och rättsväsendet som vet vad som pågår bakom kulisserna – de borde både varna allmänheten och omedelbart framtvinga en oberoende tillsatt grupp för att genomföra detaljerad granskning av ovan nämnda angelägenheter!!
  Men det kommer de inte att göra därför alla tänker enbart på sina karriärer och inkomster! Den svenska statsmakten har under decennier stuckit huvudet i sanden vid klagomål – ännu värre är, att enligt olika rapporter har det framkommit att de sätter in ännu mera teknologisk utrustning för bevakning, förföljelser och tortyr av den/de individer som framfört klagomål till rättsväsen och andra myndigheter: “Business as usual!”

  Sveriges regering ingår i ett högst effektivt internationellt maskineri som kombinerar diplomati, militär, underrättelsetjänster, ekonomi, vetenskap och politiska operationer.

  Den internationella organisationen, den så kallade “nya världsordningen” har sedan Marshallsplanen 1948, varit i färd med att automatisera allt som går att automatisera och styra i ett samhälle efter deras önskemål, det inkluderar också människors liv, som i sambandet ofta råkar ut för “politisk exkludering”.

  Frågan är hur vi medborgare kan befria oss från regering och myndigheter för att befria oss själv från deras “politiska exkludering”? Då demokratin och rättsansvaret, är av samma dignitet som ett “ruttet äpple”, är det meningslöst att vända sig dit.

  Så här uttalade sig Peter Westerholm, docent och medicinsk forskare, i ett tal vid Justitiedepartementets konferens år 1986:

  “Vi måste också ta reda på hur människor upplever det som händer dem, kanske till och med deras åsikter, deras utvärderingar.

  Och det är helt klart att detta kommer att föra oss in i något som inte är helt legitimt territorium.

  Det faktum att data från nervsystemet fortsätter flöda in i datorer i allt snabbare takt, beror på det faktum att fler och fler människor ansluts till systemet. Den ökande andelen sjukhus-, SÄPO- och Kriminalpolis-missbruk är byggd på sinneskontroll-teknologi (mind-control technology) som har blivit välutvecklad inom medicinsk forskning.”

  Det har förflutit 25 år sedan det förslaget framlades och ingen förbättring har skett – utan tvärsom. Historiskt sett har staten alltid gynnat de grupper som kontrollerar den. Slutsats…??